Mevzuat

Mevzuat

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 –( 1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve
işletilmesi ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun kuruluş ve faaliyetlerinei lişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
(2) Organize sanayi bölgelerinin yer seçimini, kuruluş protokolünün onayını, imar ve
parselasyon planlarının onayını, arsa tahsislerini, altyapı tesisleri kurma, kullanma ve işletme hakkı
ile ilgili hususları, kredi kullanmakta olan OSB’lerde ihale usul ve esasları ile OSB üst kuruluşunun
görev ve çalışma şekli ile Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer
hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 –( 1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385
ve 390 ıncı maddeleri ile 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 27
nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Abone: OSB’de, (M ülga ibare:RG-16/4/2020-31101) (…) altyapı hizmetlerini
kullanan katılımcıyı veya diğer kişileri,
b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Türkiye’de
faaliyet gösteren bankaları,
ç) ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,
d) Finansal kiracı: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında finansal kiralamayı kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi,
e) Finansal kiralama şirketi: 6361 sayılı Kanun kapsamında kurulan finansal kiralama
şirketlerini,
f) Genel Müdürlük: Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünü,
g) Hazırun cetveli: Ek-6’da örneği verilen ve OSB’deki yapı kullanma izni alan katılımcıları
gösteren tabloyu,
ğ) Hizmet ve destek alanları: OSB’de yer alan katılımcıların ihtiyacına yönelik küçük imalat
ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösterilen alanları,
h) Islah OSB: 1/7/2017 tarihinden önce mer’i plana göre yapılaşan sanayi tesislerinin
bulunduğu alanların ıslah edilmesi suretiyle oluşacak OSB’yi,
ı) İhtisas OSB: Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet
gösteren tesislerin yer aldığı OSB’yi,
i) İmar komisyonu: İmar planları ve değişiklik tekliflerinin değerlendirilmesi için Bakanlık
makam onayı ile kurulan, çalışma usul ve esasları Bakanlık düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen
komisyonu,
j) Kanun: 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununu,
k) Karma OSB: Farklı sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı OSB’yi,
l) Katılımcı: OSB’lerde, bir işletmenin kurulması için parsel tahsisi veya satışı yapılanlar ile
maliki bulunduğu parselde üretimde bulunan veya bulunmayı taahhüt eden ve 4562 sayılı Kanunun
amacına uygun faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi ile finansal kiracıyı,
m) Katılma payı: OSB’nin oluşumuna katılan kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanacak
tutarı,
n) Katılma payı oranı: Katılma payının OSB kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşlarca
karşılanması taahhüt edilen ve % 6’dan az olmayan oranları,
o) Kiracı: Katılımcının tesisini, Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun biçimde
kiralayan gerçek veya tüzel kişiyi,
ö) Onaylı sınır: OSB’nin faaliyetleri için zorunlu olan ve Bakanlığın uygun gördüğü, teknik
altyapılara ilişkin tesis ve bağlantı hatları ile teknik donatı alanlarının yer aldığı, yer seçimi
sonucunda sınırları tasdik edilmiş OSB alanları dışındaki OSB alanlarını,
p) Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK): OSB’ler arası uygulama birlikteliği
ve işbirliğini sağlamak, dayanışmayı temin etmek, OSB’lerin sorunlarının çözümüne yönelik ilgili
kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ve çalışmalar yapmak, Bakanlık ile OSB’ler
arasında koordinasyonu sağlamak ve Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek amacıyla
kurulan bir özel hukuk tüzel kişiliğini,
r) Organize Sanayi Bölgesi (OSB): Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını
sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları
rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan
dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar
planlarındaki oranlar dâhilinde gerekli ortak kullanım alanları, hizmet ve destek alanları ve teknoloji
geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis
edilmesiyle oluşturulan ve bu Kanun hükümlerine göre kurulan, planlanan ve işletilen, kaynak
kullanımında verimliliği hedefleyen mal ve hizmet üretim bölgelerini,
s) Ortak kullanım alanları: OSB’nin amaçlarına uygun şekilde faaliyet göstermesini teminen,
OSB alanı içinde planlanan ve tasarrufu OSB’ye ait yollar, altyapı ve enerji hatları ve sağlık
koruma bandı hariç, OSB’nin mülkiyet ve tasarrufunda bulunan sosyal, idari, teknik hizmet ve
altyapı alanları ile park alanlarını,
ş) OSB imar planı teknik şartnamesi: OSB yönetim kurulları tarafından hazırlanarak
Bakanlık onayına sunulan imar planı tekliflerinin hazırlanma usul ve esaslarını düzenleyen
şartnameyi,
t) OSB alanı: Yer seçimi sonucunda sınırları tasdik edilmiş alanlar ile onaylı sınır
kapsamında belirlenen alanların bütününü,
u) Özel OSB: Kanunun 26 ncı maddesine göre kurulan OSB’yi,
ü) Plan/Proje/Harita Müellifi: OSB sınırları içinde, Yönetmelikte belirtilen özel şartlara ve
mevzuata uygun olarak hazırlanan plan ve projeleri, uzmanlık konularına göre hazırlayan ve
uygulayan OSB personeli ile imar mevzuatı çerçevesinde müellif olarak kabul edilen Plan/
Proje/Harita Müellifini,
v) Yönetmelik: OSB Uygulama Yönetmeliğini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Kuruluş
İlk başvuru ve yer seçimi
MADDE 4 –( 1) Yer seçimi talebi ve etüdü; Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi
Yönetmeliğine göre yapılır.
(2) Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra, OSB sınırları dışında kalan alanların planlanması,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya ilgili belediye tarafından en geç bir yıl içinde yapılır.
Bununla ilgili usul ve esaslar Bakanlık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken belirlenir.
Kuruluş ve terkin
MADDE 5 –( 1) OSB yer seçimi kesinleştirilen alandaki büyükşehir belediyesi, il
belediyesi, ilçe belediyesi, belde belediyesi, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre kurulan sanayio dası, yoksa ticaret ve
sanayi odası, o da yoksa ticaret odası, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlığı ile alanın hiçbir belediye sınırı içinde olmaması hâlinde il belediyesi, ilçe belediyeleri ile
bu ilçelerdeki odalar, Valilik uygun görüşüne istinaden OSB kuruluşunda yer alabilir. OSB
kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların temsilcileri ve Vali tarafından imzalanmış kuruluş
protokolünün Bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydı ile OSB tüzel kişilik kazanır.
(2) OSB kuruluş protokolü onaylanmadan önce, OSB’nin kuruluşuna katılacak kurum ve
kuruluşların, müteşebbis heyette bulunduracakları her bir temsilci için yüzbin Türk lirasından az
olmamak üzere belirleyecekleri meblağı, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlığı adına açılan banka hesabına yatırmaları zorunludur. Yüzbin Türk lirası olan alt sınır, her
takvim yılı başından geçerli olmak üzere, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213
sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak
uygulanır. Bu şekilde il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı hesabına
yatırılan meblağ, OSB tüzel kişilik kazandığında OSB’ye devredilir. Islah OSB’lerde ise söz
konusu meblağ, ıslah OSB tüzel kişiliği verildiği anda OSB’ye devredilir.
(3) OSB kuruluşunda, yer seçimi kesinleştirilen alandaki 5174 sayılı Kanuna göre kurulan
sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odasının yer alması zorunludur.
(4) İhtisas OSB’lerde konu ile ilgili mesleki kuruluşlar ve teşekküllerin sanayi sicil belgesine
sahip temsilcileri, talepleri hâlinde müteşebbis heyete dâhil edilirler.
(5) Özel OSB’lerin, tüzel kişilik kazanabilmesi için;
a) OSB’yi kuran gerçek veya tüzel kişiler adına taşınmazın kayıtlı olduğunu gösterir
(Değişik ibare:RG-16/4/2020-31101) tabu bilgileri,
b) (Değişik ibare:RG-16/4/2020-31101) Tapu bilgileri beyan edilen taşınmazın, OSB
Yer Seçimi Yönetmeliğine uygun olduğunun ve OSB sınırının Bakanlıkça onaylanması,
şartları aranır.
(6) Bakanlıkça formatı belirlenen kuruluş protokolü, kurucu ortakların katılım paylarını ve
üye isimlerini gösteren yetkili organ kararları, müteşebbis heyet ve yönetim kurulu kararı ile
birlikte Bakanlığa sunulur ve onaylandıktan sonra OSB’ye sicil numarası verilir. Kuruluş protokolü
değişikliği, Bakanlık izniyle yapılır.
(7) (Ek:RG-16/4/2020-31101) (1) OSB’lerin kuruluş aşamasında karma ya da ihtisas
olarak belirlenen OSB türü, müteşebbis heyet veya genel kurul kararı alınması şartıyla, Bakanlık
onayı ile değiştirilebilir.
(8) Tüzel kişilik kazanan OSB’lerden, kuruluş tarihinden itibaren altı ay içerisinde
kamulaştırma işlemlerine başlayıp, iki yıl içerisinde uzlaşılamayan tüm parseller için tespit ve tescil
davası açmayan veya tüm parseller için açılan davalar neticesinde 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen süreler içerisinde bedeli ödemeyen
OSB’lerin tüzel kişilikleri, tasfiye süreci başlatılarak Bakanlık tarafından resen terkin edilebilir.
Terkin edilecek OSB’lerin tasfiye işlemlerinde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun ilgili hükümleri kıyasen uygulanır.
Kamulaştırma ve kamu arazilerinin edinimi
MADDE 6 –( 1) Kamulaştırmaya esas kamu yararı kararı; OSB’nin tüzel kişilik
kazanmasını veya ilave alan yer seçim talebinin Bakanlıkça onaylanmasını takiben alınacak
müteşebbis heyet/genel kurul kararı, yer seçimi kesinleşen alan ile bölgenin gerçekleşebilmesi için
zorunlu olan ve Bakanlığın uygun gördüğü teknik altyapılarla ilgili alanlar için 1/5000 veya 1/2000
ölçekli mahalli kadastro müdürlüğünce onaylı kadastral pafta ve OSB alanı içinde kalan parsellerin
takyidat durumlarını içeren, parsel listesi ile birlikte yönetim kurulunun başvurusu üzerine bölgenin
tamamı veya etaplar şeklinde Bakanlık tarafından verilir.
(2) OSB; kamulaştırma işlemlerini Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye veya Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığına yaptırabilir. OSB adına kamulaştırma yapacak idare, 2942 sayılı
Kanun uyarınca oluşturacağı kıymet takdir ve uzlaşma komisyonlarında OSB’den en az bir üyenin
görevlendirilmesini ister. Tanınacak süre zarfında görevlendirme yapılmaması hâlinde, ilgili idare,
komisyon üyelerinin tamamını kendi bünyesinden seçer.
(3) Arazinin mülkiyetinin edinilmesinde yapılan masraflar ile arazi bedeli ödeme
yükümlülüğü OSB tüzel kişiliğine aittir.
(4) Kamulaştırma işlemlerinde 2942 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
(5) OSB alanı içinde Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin bulunması
hâlinde; bu araziler, talep edilmesi ve başkaca bir sakıncası bulunmaması durumunda, 29/1/2004
tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki illerde bedelsiz
devredilir. Diğer illerde ise 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde
yer alan harca esas değerleri üzerinden peşin veya taksitle ödenmek üzere OSB’lere satılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Organlar
Organlar ve organ üyelerinin seçilme şartları
MADDE 7 – (1) OSB aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Müteşebbis heyet (işletme aşamasında genel kurul),
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Bölge müdürlüğü.
(2) Vali hariç organlarda yer alan üyeler dört yıl için seçilir.
(3) Organ üyelerinin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlardaki görev ve/veya temsiliyetleri
sona erdiğinde üyelikleri düşer. Üyelikten düşen veya ayrılan üyenin yerine, temsil ettiği kurum ve
kuruluşun ön sıradaki yedek üyesi geçer. Katılan üye, yerine geçtiği üyeden kalan süreyi
tamamlar. Vali, yedek üye uygulamasından istisna tutulur.
(4) OSB müteşebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulunda görev alanlar, Vali hariç
diğer OSB’lerin organlarında görev alamazlar.
(5) Organize sanayi bölgelerinin içinde bulunan sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin, toplu
işyeri yapı kooperatiflerinin, işletme kooperatiflerinin ve site yönetimlerinin yönetim veya denetim
kurullarında görev alanlar, bulundukları OSB’nin organları hariç, diğer OSB’lerin organlarında
görev alamazlar.
(6) Organ üyesi olabilmek için;
a) Bölge müdürlüğü organı hariç, müteşebbis heyeti meydana getiren kurum veya kuruluş
mensubu veya organlarında görevli olmak veya OSB’de yapı kullanma izni almış katılımcı olmak,
b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak
şartları aranır.
(7) Şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin üyelikleri müteşebbis
heyet tarafından sonlandırılır.
(8) OSB organlarında yapılan değişiklikler en geç 15 gün içinde Bakanlığa bildirilir.
(9) (Ek:RG-6/8/2019-30854) Yönetim ve denetim kurulu üyeleri, müteşebbis heyet asıl
üyeleri arasından seçilir.
Müteşebbis heyet
MADDE 8 –( 1) Müteşebbis heyet, OSB’nin en üst karar organıdır. Müteşebbis heyet,
OSB’nin kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların karar organlarınca, organlarında görevli
olanlardan veya mensupları arasından tespit edilecek on beş asıl ve on beş yedek üyeden oluşur.
(2) OSB’nin kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşları müteşebbis heyette temsil edecek üye
sayısı, katılma payı oranları dikkate alınarak kuruluş protokolünde belirlenir.
(3) OSB kuruluşunda yer alan mesleki kuruluşlar ve teşekküllerin müteşebbis heyette yer
alacak temsilcilerinin sanayi sicil belgesi sahibi olması zorunludur. Oda meclis başkanı ve
yardımcıları ile oda yönetim kurulu üyelerinin müteşebbis heyette yer almaları halinde sanayi sicil
belgesi aranmaz.
(4) Müteşebbis heyet ilk toplantısında, Valinin başkan olması durumunda, il özel idaresi, il
özel idaresi bulunmayan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı ve belediye temsilcileri
dışında kalanlardan bir başkan vekili, aksi takdirde bir başkan ve bir başkan vekili seçer.
( 5) (Değişik:RG-6/8/2019-30854) Müteşebbis heyet asıl üyeliğinde yer alan ancak
yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeliklerinde görev almak istemeyenler ile geçerli bir
mazereti olmadan üst üste yapılan üç toplantıya veya mazereti olsa dahi bir yıl içinde yapılan
toplantıların en az yarıdan bir fazlasına katılmayanlar üyelikten çekilmiş sayılır. Üyelikten çekilmiş
sayılan üye, aynı zamanda yönetim veya denetim kurulu üyesi ise yönetim veya denetim kurulu
üyeliği de kendiliğinden düşmüş sayılır.
Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olmaları
MADDE 9 –( 1) OSB’nin onaylı parselasyon planında yer alan sanayi parselleri ile hizmet
ve destek alanındaki toplam parsellerin 1/3’ünün işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması hâlinde,
yapı kullanma izni almış olan katılımcılar, temsil ve ilzama yetkili birer temsilcilerinin kendi
aralarından seçecekleri üyeler vasıtasıyla en geç altı ay içinde müteşebbis heyette temsil edilirler.
( 2) (De ğişik ibare:RG-16/4/2020-31101) Yönetim kurulu, birinci fıkrada bahsedilen
sürece ilişkin doluluk oranının tespitini yapar ve en geç bir hafta içinde Bakanlığa bildirir.
(3) Müteşebbis heyete girecek katılımcılar; yapı kullanma izni almış katılımcıların veya
temsil ve ilzama yetkili temsilcilerinin, müteşebbis heyetin belirleyeceği gün ve saatte, müteşebbis
heyet başkanı veya vekili başkanlığında yapılacak seçimle belirlenir.
(4) Toplantıya katılacak katılımcıların listesi bölge müdürlüğünce hazırlanır. Seçim duyurusu,
en az 15 gün öncesinden iadeli taahhütlü mektup, kargo veya imza karşılığı yapılır. İlk toplantıda
seçim yapılabilmesi için katılımcı listesinde yer alanların salt çoğunluğunun bulunması gereklidir.
Duyuruda, birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde salt çoğunluk aranmaksızın
yapılacak ikinci toplantının yeri ve saati bildirilir. Toplantılar arasındaki süre 7 günden az 15
günden fazla olamaz. Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günü hesaba katılmaz.
(5) (Mülga:RG-6/8/2019-30854)
(6) Seçimde yapı kullanma izni almış katılımcılar arasından 7 asıl ve 7 yedek üye seçilir.
Seçimde, seçilecek sayıdan fazla aday olması halinde hücre ve sandık kullanılarak gizli oy ve açık
tasnif usulü uygulanır.
(7) Başkanlık divanı, seçim sonuçlarını tutanak haline getirerek müteşebbis heyete teslim
eder.
(8) Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olmaları aşamasında; müteşebbis heyete girecek
yapı kullanma izni almış katılımcı üyelerin belirlenmesinden sonra, müteşebbis heyetteki diğer
üyelerin sayısı, kuruluş protokolünde yer alan kurum ve kuruluşların katılım payları da dikkate
alınarak yeniden belirlenir. Bu aşamada müteşebbis heyet üyelerinin görev sürelerinin tamamlanıp
tamamlanmadığı dikkate alınmaz. Müteşebbis heyetteki kurum ve kuruluşların müteşebbis heyette
yer alacak temsilcilerini bildirmesinden sonra oluşan yeni müteşebbis heyet tarafından yönetim
kurulu ve denetim kurulu üyeleri 4 yıl görev yapmak üzere seçilir.
(9) Seçim sonuçları en geç 7 gün içinde Bakanlığa gönderilir.
Müteşebbis heyet toplantıları
MADDE 10 –( 1) Müteşebbis heyet en az 3 ayda bir defa başkan veya yokluğunda
başkan vekili başkanlığında salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış
sayılır.
(2) Toplantı gündemini içeren çağrı, toplantı gününden 5 gün önce iadeli taahhütlü mektupla
veya imza karşılığı veya tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat
yapılmasını isteyen üyelere elektronik yolla yapılır.
Genel kurul
MADDE 11 – (1) OSB’nin onaylı parselasyon planında yer alan sanayi parselleri ile
hizmet ve destek alanındaki toplam parsellerin 1/2’sinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması
hâlinde, genel kurul oluşum süreci başlar.
(2) (Değişik:RG-16/4/2020-31101) Yönetim kurulu, OSB doluluk oranlarını takip eder,
parsellerin 1/2'sinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması hâlinde, en geç bir hafta içinde durumu
Bakanlığa bildirir ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının birer suretini Bakanlığa gönderir.
(3) (Değişik:RG-16/4/2020-31101) Bakanlık, belgelerin tamamlanmasını takip eden 15
gün içinde ilk genel kurulu toplaması talimatını OSB’ye bildirir. Yönetim kurulu, ilk genel kurulu,
Bakanlık talimatının tebliği tarihini takip eden 6 ay içinde toplar.
(4) Yapılacak ilk genel kurul toplantısında müteşebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim
kurulunun görevi sona erer. Müteşebbis heyetin görevini yürüttüğü sürece almış olduğu kararlar,
imzaladıkları mali, idari ve iltizamı sözleşmeler görev süresi bittikten sonra da geçerliliğini aynen
korur. Görev ve yetkileri sona eren müteşebbis heyet, OSB’ye ait her türlü belge, bilgi ve kayıtları
derhal yönetim kuruluna devreder.
(5) Yapı kullanma izni almış olan katılımcılar müteşebbis heyet üyeleri ile birlikte
yapacakları ilk ve müteakip seçimli genel kurullarda müteşebbis heyetin göreve devam edip
etmeyeceği konusu gündemin ilk maddesi olarak görüşülür. Bölgede bulunan toplam yapı kullanma
izni almış katılımcılardan toplantıya katılanların salt çoğunluğu, müteşebbis heyetin devam etmesini
istedikleri takdirde müteşebbis heyet 4 yıl süre ile göreve devam eder.
(6) Müteşebbis heyetin göreve devam etmesi durumunda; gündemdeki (Değişik
ibare:RG-16/4/2020-31101) diğe r maddeler görüşülmeyerek müteşebbis heyete katılacak
üyelerin seçimi ile dilek ve temenniler maddesi görüşülür. Genel kurulda müteşebbis heyete
(Değişik ibare:RG-16/4/2020-31101) 9 asıl ve (De ğişik ibare:RG-16/4/2020-31101) 9
yedek üye seçilir. Genel kurulu takip eden hafta içinde müteşebbis heyet toplanarak 9 uncu
maddenin sekizinci fıkrasına göre gerekli üye değişikliği ile yönetim kurulu ve denetim kurulu
üyelerinin seçimini yapar ve sonucu Bakanlığa gönderir. Yeni oluşan müteşebbis heyet, yönetim
kurulu ve denetim kurulu üyelerinin 4 yıllık görev süreleri başlar.
(7) Genel kurulda müteşebbis heyetin devamına karar verilmesi halinde 4 yılda bir seçimli;
müteşebbis heyete son verilmesi halinde ise yılda bir mali, dört yılda bir seçimli genel kurul yapılır.
(8) Genel kurulun ilk toplantısında, OSB ana sözleşmesi kabul edilir ve onay için Bakanlığa
gönderilir.
(9) Genel kurul toplantıları yapı kullanma izni almış olan katılımcıların katılımı ile
gerçekleştirilir. Genel kurul toplantısında kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
(10) (Ek:RG-6/8/2019-30854) Genel kurul toplantısında bulunmayanlar, seçimden önce
yapacakları yazılı başvuru ile yönetim kurulu/denetim kurulu üyeliğine aday olabilir.
Genel kurul toplantıları
MADDE 12 – (1) Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
(2) Olağan genel kurul toplantısı, (Değişik ibare:RG-3/7/2020-31174) Kanunun geçici 5
inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla yıl içinde yapılır.
(3) Olağanüstü genel kurul, OSB işlerinin, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve ana
sözleşme hükümlerinin gerektirdiği durumlarda çağrı ile toplanır.
(4) Genel kurul toplantısı, OSB’nin bulunduğu yerde yapılır.
(5) Genel kurul tarihi, yeri, gündemi ve yönetim kurulu kararı; olağan toplantılarda
toplantıdan en az 30 gün önce, olağanüstü toplantılarda ise toplantıdan en az 15 gün önce
Bakanlığa gönderilir. Sürenin hesabında başvuru evrakının Bakanlık kayıtlarına giriş tarihi esas
alınır.
Genel kurul toplantısına çağrıya yetkili organlar
MADDE 13 –( 1) (Değişik:RG-16/4/2020-31101) Olağan genel kurullarda genel kurul
çağrısı ve çağrıya ilişkin işlemler yönetim kurulu tarafından yapılır. (Ek cümle:RG-27/5/2021-
31493) Gerekli hallerde çağrı, denetim kurulu ya da Bakanlık tarafından da yapılabilir.
(2) İlk genel kurul için genel kurul şartları oluştuğu halde çağrının yapılmaması durumlarında
çağrı, (Mülga ibare:RG-16/4/2020-31101) (…) Bakanlık tarafından da yapılabilir.
(3) (M ülga ibare:RG-16/4/2020-31101) (…) dört katılımcıdan az olmamak şartıyla,
toplam katılımcı sayısının en az 1/4’ünün başvurusu halinde, 15 gün içinde yönetim kurulu
tarafından olağanüstü genel kurul yapılmasına ilişkin karar alınarak genel kurul toplantıya çağrılır.
Bu başvuru, müştereken ve noter tebligatı ile yapılır.
(4) (Mülga:RG-16/4/2020-31101)
(5) Olağanüstü genel kurul yapılmasına ilişkin başvurunun zamanında yerine getirilmemesi
halinde, başvuru sahipleri Bakanlığa başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilir.
Bakanlık, başvuruyu dikkate alarak gündemi, genel kurul toplantısına çağrılacak katılımcıların
listesini ve toplantı için yapılacak giderleri karşılayacak tarafı tespit eder.
Genel kurul çağrısının şekli
MADDE 14 –( 1) Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; (Ek ibare:RG-16/4/2020-
31101) kayıtlı elektronik posta sistemi, kargo, iadeli taahhütlü mektupla veya imza karşılığı yapılır.
(2) Çağrı, toplantı gününden en az 15 gün önce yapılır. Toplantının yerini, gününü, saatini ve
gündem maddelerini içeren çağrı ile birlikte; yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları, bilanço,
gelir-gider veya kar/zarar hesabı, tahmini bütçe ve çalışma programı ile uygun görülen diğer bilgi
ve belgeler gönderilir. Bu belgelerin bir sureti genel kurul toplantısında hazır bulundurulur.
Olağanüstü toplantı çağrısında, yalnızca gündemle ilgili bilgi ve belgeler gönderilir.
(3) Çağrıda, yapı kullanma izni almış katılımcıların dörtte birinin birinci toplantıya katılım
sağlamadığı takdirde, yapılacak olan sonraki toplantının tarihi, saati ve yeri bildirilir. Toplantılar
arasındaki süre 7 günden az, 15 günden fazla olamaz.
(4) Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günü hesaba katılmaz.
Genel kurul toplantısının yapılamaması
MADDE 15 – (1) Aşağıdaki hallerde genel kurul toplantısı yapılamaz:
a) 14 üncü maddede bulunan hükümlerden herhangi birinin yerine getirilmemesi,
b) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinden en az birer kişinin hazır bulunmaması.
(2) Yukarıda sayılı nedenlerle yapılamayan toplantıdan sonra yeniden belirlenecek gün ve
gündem ile yapılacak genel kurul toplantısı ilk toplantı olarak değerlendirilir ve ilk toplantıya ilişkin
hükümler uygulanır.
(3) Bakanlığın çağrısı ile yapılan genel kurul toplantılarında bu maddenin (b) bendinde
öngörülen koşul aranmaz.
Bakanlık temsilcisi
MADDE 16 –( 1) Olağan ve olağanüstü genel kurulda, (Mülga ibare:RG-22/10/2020-
31282) (…) en az bir Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur.
(2) Bakanlık temsilcisi, toplantının kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve ana sözleşmeye
uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler; toplantıya çağrının, usulüne uygun yapıldığını gösteren
belgeler ile hazırun cetveli ve genel kurul tutanağının birer örneğini Bakanlığa verir. Bölge
Müdürü, genel kurul toplantısına katılabilecek yapı kullanma izin belgesi sahibi katılımcıların
listesini, ekinde belgelerin birer suretleri olacak şekilde hazırlar ve Bakanlık temsilcisine sunar.
Bakanlık temsilcisi, bu listeyi hazırun listesi ile mukayese ederek, genel kurulun toplantı şartının
sağlanıp sağlanmadığına karar verir.
(3) Toplantı mahalline gidiş ve dönüş yol giderleri ile konaklama gideri ilgili OSB tarafından
karşılanır.
(4) Genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık temsilcisine ödenecek ücret dâhil
OSB mevzuatında hüküm bulunmayan hâllerde, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun anonim şirketlere ilişkin hükümleri ve 28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu
Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
hükümleri uygulanır.
Genel kurul gündemi
MADDE 17 –( 1) Genel kurul toplantısı, Bakanlık temsilcisi bulunması ve bu Yönetmeliğe
uygun işlem yapıldığının tespiti ile toplantı yeter sayısının sağlanması üzerine, çağrıyı yapan
organca yetkili kılınan kişiler tarafından açılır.
(2) Açılıştan sonra bir divan başkanı ve hazırun cetvelinde yer alan kişiler arasından yeteri
kadar üye seçilerek başkanlık divanı oluşturulur.
(3) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
(4) Genel kurul toplantısı, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla
sonuçlandırılır.
(5) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Açılış ve divan başkanlığının seçimi ve toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin
verilmesi,
b) Yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
c) Yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan denetim raporlarının okunması,
ç) Bilançonun ve gelir-gider tablosunun okunması, görüşülmesi, kabul veya reddinin karara
bağlanması,
d) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası,
e) Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi,
f) Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
g) Konunun gündeme açıkça yazılması kaydıyla gerekli görülen diğer hususların
görüşülmesi.
(6) Dört katılımcıdan az olmamak üzere toplam OSB’deki yapı kullanma izni almış katılımcı
sayısının en az 1/4’ü tarafından genel kurul toplantı tarihinden en az 10 gün önce müştereken ve
noter tebligatı ile bildirilecek seçimlerin yenilenmesi ile diğer hususlar olağan genel kurulun
gündemine alınır.
(7) Olağan genel kurulda, gündemde olmayan hususlar görüşülmez. Ancak dört katılımcıdan
az olmamak üzere OSB’nin yapı kullanma izin belgesi alan katılımcı sayısının en az 1/4’ünün divan
başkanlığının seçilmesini takiben, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı
teklifte bulunmaları halinde;
a) Hesap tetkik komisyonunun seçilmesi,
b) Bilanço incelemesinin ve ibrasının geriye bırakılması,
c) Genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması,
ç) Kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul
kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali,
d) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili
hususlar,
genel kurula katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır.
(8) Genel kurul toplantılarının geçerli olması için yapılan seçimler ve alınan kararları içeren
bir tutanak düzenlenir. Genel kurulda alınan kararlara muhalif olanlar muhalefetlerini gerekçesi ile
birlikte bu tutanağa geçirtir. Bu tutanakta, toplantıya katılanların sayısı ile kullanılan oy sayısı
ayrıca gösterilir.
(9) Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile hazırun cetveli ve
genel kurul tutanağı, toplantı tarihinden itibaren 15 gün süreyle Bölge Müdürlüğünde ilan edilir.
İlan süresinin bitiminde askı ilan tutanağının bir nüshası Bakanlığa gönderilir.
(10) Azledilen yönetim ve denetim kurulu üyeleri aynı genel kurulda tekrar seçilemez.
(11) Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündeme madde ilave edilemez.
(12) (Ek:RG-6/8/2019-30854) Genel kurul tutanağı divan başkanı, üyeleri ve Bakanlık
temsilcisi tarafından imzalanır.
Toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 18 –( 1) Yönetim kurulu tarafından, her genel kurul toplantısından önce hazırun
cetveli hazırlanır ve imzalanır. Bu cetvel toplantıya katılanlar, divan başkanı ve üyeleri ile Bakanlık
temsilcisi tarafından isim yazılarak imzalanır.
(2) Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuları görüşebilmesi için yapı kullanma
izni almış katılımcıların en az dörtte birinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Genel kurulda
kararlar, toplantıya katılan yapı kullanma izni almış katılımcıların salt çoğunluğu ile alınır.
( 3 ) (Ek:RG-6/8/2019-30854) B irinci ve ikinci toplantıda, toplantı yeter sayısının
sağlanamaması halinde üçüncü toplantıda nisap aranmaz. Toplantılar arasındaki süre, yedi günden
az onbeş günden fazla olamaz.
Genel kurulda oy hakkı ve temsil
MADDE 19 –( 1) (Ek cümle:RG-16/4/2020-31101) Genel kurulda, yapı kullanma izni
alınmış olan her parsel için bir oy kullanılır. Genel kurul yapma hakkını elde etmiş OSB’lerde yapı
kullanma izni almış olan her katılımcı, kendisi veya temsil ve ilzama yetkili bir temsilcisi ile genel
kurulda temsil edilir. Katılımcılardan gerçek kişi olanların kendisi, tüzel kişi temsilcisi olan gerçek
kişiler ise temsil ettikleri tüzel kişinin yılı içinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesini ibraz etmeleri
halinde genel kurula iştirak eder.
(2) Kiracılar, yapı kullanma izni olmayan katılımcılar ve katılımcı olmayan müteşebbis heyet
üyeleri genel kurula sadece dinleyici olarak katılabilir.
(3) Gündemin değiştirilmemesi kaydıyla nisabın yokluğu, azlığın talebi veya genel kurulun
kararıyla yahut herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak toplantılar hukuken
önceki toplantının devamı sayılır.
(4) Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle OSB’nin işlerinin yürütülmesine herhangi bir
şekilde katılmış olanlar, yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamaz. Denetim
kurulu üyeleri de kendi ibralarında oy kullanamaz.
(5) Hiçbir katılımcı, kendisi, eşi veya altsoyu ve üstsoyu ile OSB arasında katılımcı ilişkileri
dışındaki şahsi bir işe veya uyuşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz.
(6) Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan sanayi sitelerinden oluşan organize
sanayi bölgelerinin içinde bulunan;
a) Sanayi sitesi yapı kooperatifleri, toplu işyeri yapı kooperatifleri ve işletme kooperatifleri,
b) Site yönetimleri,
c) İmar planında yer alan ve her birinde bir işletmenin yer alacağı en az 3000 m²
büyüklükteki müstakil sanayi parsel sahiplerinin her biri,
ç) 3000 m²’den küçük sanayi parsel maliklerinden en az 50 parsel malikinin bir araya
gelerek kooperatif veya site yönetimi şeklinde örgütlenmesi halinde,
bunlar bir katılımcı olarak genel kurulda temsil edilir. Kooperatif ve site yönetimleri adına
genel kurula katılacak olanlarda yapı kullanma izin belgesi şartı aranmaz.
(7) Tek bir kooperatif alanının, içinde bulunduğu OSB alanının %60’ını geçmesi halinde; bu
OSB’lerdeki kooperatif ve site yönetimleri 100 üyeye kadar birer temsilci, sonraki her 100 üye
için de birer ilave temsilci ile genel kurulda temsil edilir. Ayrıca altıncı fıkranın (c) ve (ç)
bentlerinde belirtilen şartlar bu fıkranın uygulanmasında da geçerlidir.
(8) Temsilciler, site yönetimleri ile kooperatiflerin yetkili organları tarafından seçilir.
(9) Toplam temsilci sayısının OSB organlarını oluşturmaya yetmemesi durumunda, Bakanlık
tarafından belirlenecek temsilci sayısının katları oranında artırılmış temsilci ile temsil olunur.
(10) OSB içinde küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık hizmet alanlarında
katılımcı vasfına sahip ve müstakil bir parselde faaliyet yürüten gerçek ya da tüzel kişiler genel
kurulda temsilci olarak yer alabilir. Bu parsellerde birden çok işletme bulunması halinde; bu
işletmeler kendi aralarından seçecekleri bir temsilci ile genel kurulda temsil edilir. Müstakil parsel
büyüklüğü 3000 m²’den küçük olamaz.
(11) Ancak, hizmet ve destek alanından genel kurula iştirak edecek katılımcı sayısı, genel
kurulun katılımcı sayısının %10’unu geçemez. Bu oranın aşılması halinde kendi aralarından
seçimle belirleyecekleri temsilciler genel kurula iştirak eder.
(12) Altıncı fıkranın (c) bendindeki şartları sağlayan kooperatif üyeleri; kooperatifteki
ortaklıklarının sona erdiğini belgelemeleri, müstakil tapularını ve yapı kullanma izin belgelerini almış
olmaları durumunda genel kurulda bir katılımcı olarak temsil edilir.
(13) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama müşterek yetkili olanlar ile birden fazla hisseli
parsellerdeki hissedarlar, en az yarıdan fazla hissedarın imzaladığı muvafakatname ile içlerinden
bir kişiye yetki verebilir. Yetki verilen gerçek veya tüzel kişi, parseli genel kurulda temsil eder.
Oy kullanma şekli
MADDE 20 –( 1) Genel kurulda oylamalar, el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak, genel
kurula katılanların salt çoğunluğunun karar vermesi halinde, herhangi bir konuda gizli oylamaya
başvurulur.
(2) OSB organlarının belirlenmesine ilişkin olarak yapılacak seçimlerde, seçilecek sayıdan
fazla aday olması halinde hücre ve sandık kullanılarak gizli oy ve açık tasnif usulü uygulanır.
Oyların eşitliği halinde, divan başkanlığı tarafından kuraya başvurulur. Bu seçimlerin usul ve
esasları, seçimin yapılacağı genel kurulda bulunan yapı kullanma izni almış katılımcıların salt
çoğunluğunun alacağı karar doğrultusunda belirlenir.
Organların ibra edilmemesi
MADDE 21 –( 1) Bilânço ve gelir tablosunun kabul edilmemesi ile yönetim veya denetim
kurulu üyelerinin ibra edilmemesi halinde, üyelerin görev süreleri sona ermiş sayılır ve gündeme
seçim maddesi ilave edilmiş sayılarak bu kurulların yeniden seçimi yapılır. İbra edilmeyen yönetim
veya denetim kurulu üyeleri, bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemez.
(2) Ayrıca, ibra edilmemeye mesnet teşkil eden hususların incelenmesi amacıyla hesap
tetkik komisyonu oluşturulur veya yeni seçilecek denetim kurulu, hesap tetkik komisyonu olarak
görevlendirilir. Hesap tetkik komisyonu, raporunu en geç 3 ay içinde yapılacak olağanüstü genel
kurulda üyelerin bilgi ve onayına sunar.
(3) Söz konusu raporun bir nüshası ibra edilmeyen yönetim veya denetim kurullarına
verilerek savunma hakkı sağlanır.
(4) İbra edilmeyen yönetim veya denetim kurulu üyeleri aleyhine hukuki sorumluluk davası
açılabilmesi için bu konuda genel kurulda karar alınmış olması gerekir. Hesap tetkik komisyonunun
raporunda konusu suç teşkil eden bir tespitin yapılması halinde, denetim kurulu, ilgililer hakkında
suç duyurusunda bulunur.
Genel kurul kararlarının iptali
MADDE 22 –( 1) Aşağıda belirtilen kişiler, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve ana
sözleşmede belirtilen hususlar ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla genel kurul kararları
aleyhine, toplantı tarihinden itibaren 3 ay içinde, OSB’nin bulunduğu yerdeki ilgili mahkemeye
başvurabilir:
a) Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif kalarak durumu tutanağa geçirten, oyunu
kullanmasına haksız olarak izin verilmeyen, toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veya
gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini iddia eden katılımcılar,
b) Yönetim kurulu,
c) Kararların yerine getirilmesi yönetim veya denetim kurulu üyelerinin şahsi
sorumluluklarını gerektirdiği takdirde, bunların her biri.
(2) Genel kurul kararına karşı iptal davası açıldığı hususu ve duruşmanın yapılacağı gün,
yönetim kurulu tarafından usulen ilan olunur.
(3) Genel kurul kararının iptali, bütün katılımcılar için hüküm ifade eder. İptal kararının
kesinleşmesi halinde, bu husustaki ilam, Bölge Müdürlüğünde 5 gün süreyle ilan edilir ve askı
süresinin sonunda Bakanlığa gönderilir.
Müteşebbis heyet ve genel kurulun görev ve yetkileri
MADDE 23 – (1) Müteşebbis heyetin ve genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bakanlığa karşı taahhüt ve sorumlulukları yerine getirmek ve bu hususta gerekli tedbirleri
almak, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemelerle verilen diğer
görevleri yapmak.
b) Genel idare giderleri için kredi kullanan OSB’lerde, bölge müdürlüğünün teşkilat şeması
ve personelin pozisyonlarını Bakanlığın onayına sunmak.
c) Kanun ve Yönetmeliğe aykırı olmamak şartı ile iç talimatnameler çıkarmak.
ç) OSB’nin kuruluş amacını gerçekleştirmek ve ideal şekilde işleyişini sağlamak için gerekli
kararları ve tedbirleri almak, OSB’ye ait para ve diğer kaynakların kuruluş amacına uygun olarak
kullanılmasını sağlamak.
d) Bölge müdürlüğü personelinin pozisyonlarını onaylamak ve personelin niteliği, atanması
ve azli ile ilgili prensipleri belirlemek.
e) Bölge müdürü ve bölge müdürlüğü personeline ödenecek ücret ve sosyal hakların asgari
ve azami sınırlarını tespit etmek.
f) İmar ve parselasyon planları ve değişiklikleri ile ruhsat ve izinlerin verilmesine ilişkin
prensipleri belirlemek.
g) Katılımcılar ile OSB yönetim kurulu, denetim kurulu ve bölge müdürlüğü arasında
doğabilecek uyuşmazlıklar hakkında, gerektiğinde Bakanlığın görüşünü de alarak karar vermek.
ğ) Rehin ve ipotek almak, vermek, fek etmek hususlarında karar vermek.
h) (Değişik:RG-3/7/2020-31174) OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal
gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerinin, üretim
tesislerinin, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kurulması ve benzeri konularda karar almak, bu
konuları da içeren OSB’nin yatırım programlarını, yeni yatırımları ve bütçesini onaylamak ve bu
yatırımların gerçekleşmesi için gerekli ihale ve satın alma usul ve esaslarını belirlemek.
ı) Kümelenme vb. projeleri hazırlamak ve/veya yürütmek.
i) Katılımcıların nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim merkezi ve/veya eğitim
kurumu oluşturmak ve/veya işletmek.
j ) (Değişik:RG-3/7/2020-31174) Yatırımlarla ilgili kredi almak ve ihtiyaç duyulması
halinde bankalar ve finans kurumlarından teminat mektubu almak.
k) OSB’ler arasında her türlü teknik ve idari konularda iş birliği yapmak.
l) Cadde ve sokak isimlerini Valilik onayı ile belirlemek.
m) Bakanlıktan kamu yararı kararı talebinde bulunmak.
n) Onaylı OSB sınırlarına dâhil edilmek üzere Bakanlığa teklif edilecek, teknik altyapılara
ilişkin tesis ve bağlantı hatları ile teknik donatı alanlarına karar verilmesi.
o) OSB kuruluş protokolünde Bakanlığın iznini alarak değişiklik yapılmasına, genel kurula
geçildiğinde kuruluş protokolünün OSB ana sözleşmesi olarak değiştirilmesine ve ana sözleşmede
değişiklik yapılmasına karar verilmesi.
ö) Genel kurulun yapılması, OSB’nin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesi, ibra
edilmesi, gerektiğinde bunların azledilmesi, bilançonun kabul veya reddedilmesi.
p) (Mülga:RG-3/7/2020-31174)
r) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek toplantı başına huzur hakkının veya aylık
ücretin tespit edilmesi.
s) OSB’nin terkin edilmesine, genişlemesine veya bir diğer OSB ile birleşmesine karar
verilmesi.
ş) Arsa tahsis ve satış prensiplerinin, katılımcı veya kiracılardan tahsil edilecek alt yapı
katılım payları, elektrik, su, atık su, doğalgaz ve benzeri satış ve hizmet bedelleri ile ilgili
prensiplerin ve bu aidat ve satış bedellerinin tahsilatında gecikme halinde uygulanacak yaptırımlara
ilişkin esasların belirlenmesi.
t) OSBÜK temsilcilerinin belirlenmesi.
u) Yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarının boş, inşaat halinde ve üretime geçme durumları
dikkate alınarak parsel büyüklüğüne göre tespit edilmesi.
ü) Yurtdışında OSB kurulması, kurulmuş olanlara ortak olunması ve bu OSB’lerin işletilmesi
konusunda karar alınması.
v) Onaylı OSB sınırlarının daraltılmasına ilişkin karar verilmesi.
y) OSB’nin, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerine, Ar-Ge ve inovasyon merkez
ve ya enstitüsü olarak faaliyette bulunmak amacıyla kurulan şirketlere, lojistik ve benzeri
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmetlerinden yararlanabileceği diğer şirketlere iştirak etmesine
karar verilmesi ve bu konuda prensiplerin belirlenmesi.
z) OSB’ye ait gayrimenkullerin ve menkullerin satış, kiralanma, trampa ve benzeri işlemleri
ile ilgili prensiplerin belirlenmesi.
aa) Bölgenin teknik altyapı durumunu da göz önünde bulundurarak (Değişik ibare:RG-
3/7/2020-31174) kiralanacak bölüm büyüklüğü ve sayısının belirlenmesi.
bb) (Mülga:RG-3/7/2020-31174)
c c ) (Ek:RG-16/4/2020-31101) Bağış yapılmasına karar almak ve bu kararı Bakanlık
Makamının onayına sunmak.
çç) (Ek:RG-3/7/2020-31174) (h) bendi kapsamında yatırımlara ilişkin ihale ve satın alma
işlemlerini yürütmek ve OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su ve doğal gazı kamu ve özel
kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapmak.
d d ) (Ek:RG-27/5/2021-31493) OSB’nin kuruluş protokolünde belirlenen sektörler,
mevcut sektör yapısı, kurulacak tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, debi ve arıtma
kapasitesine uygunluğu, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisi ve planlama bütünlüğü gibi
hususlar dikkate alınarak OSB’de kurulmasında sakınca görülen tesislere ilişkin prensipleri
belirlemek.
(2) Müteşebbis heyet veya genel kurul, birinci fıkranın (Ek ibare:RG-16/4/2020-31101)
(g), (h), (m), (n), (o), (ö), (Değişik ibare:RG-3/7/2020-31174) (r), (s), (ş), (t), (u), (ü), (v), (y),
(Değişik ibare:RG-27/5/2021-31493) (z), (aa) ve (dd) bentlerindeki görev ve sorumlulukları
yönetim kuruluna devredemez.
(3) Müteşebbis heyet veya genel kurul, devredebileceği diğer görev ve yetkiler için
münhasıran karar verir.
Organ ve organ üyelerinin sorumluluğu
MADDE 24 –( 1) Organlar; kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve
benzeri düzenlemeler ile Bakanlık talimatları çerçevesinde OSB’nin sevk ve idaresini yürütmek,
gelişmesi için her türlü tedbiri almak ve Bakanlığa karşı taahhüt ve sorumluluklarını yerine
getirmek ile sorumludur.
(2) Organ üyeleri, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve benzeri düzenlemeler ile
kendilerine verilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından ve kendi kusurlarından doğan
zararlardan sorumludur.
(3) Organ üyeleri, görevleri sona erse dahi, faaliyetleri sırasında öğrendikleri ticaret veya
işletme sırlarını saklamakla yükümlüdür.
(4) Organ üyeleri, OSB’nin para ve para hükmündeki evrak ve senetler ile mal, bilanço,
tutanak, rapor, defter, kayıt ve belgeleri üzerinden işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi
cezalandırılır.
(5) Haklarında 7 nci maddenin altıncı fıkrasının (b) bendinde belirtilen suçlarla ilgili olarak
kamu davası açılmış olanların görevleri, ilk müteşebbis heyet/genel kurul toplantısına kadar devam
eder. Bu durumdaki üyelerin azli veya göreve devamı hakkında karar alınması hususu, yapılacak
ilk müteşebbis heyet/genel kurulun gündemine alınır. Azil veya göreve devam oylamasında ilgililer
oylamaya katılamaz. Bu hususun müteşebbis heyet/genel kurul gündemine alınmaması halinde
yönetim kurulu sorumlu olur.
Yönetim kurulu
MADDE 25 –( 1) Müteşebbis heyetin görevinin devam ettiği OSB’lerde yönetim kurulu,
müteşebbis heyetin (Mülga ibare:RG-16/4/2020-31101) (…) en az dördü kendi üyeleri
arasından olmak üzere seçeceği 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur.
(2) Müteşebbis heyetin görevinin sona erdiği genel kurula geçen OSB’lerde, genel kurul
tarafından karar alınması şartı ile yönetim kurulu üye sayısı en az 5 en fazla 11 olarak
belirlenebilir. (Mülga cümle:RG-16/4/2020-31101) (…)
(3) Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde oyların eşitliği halinde kuraya başvurulur.
(4) Katılımcıları müteşebbis heyete dâhil olan ve genel kurula geçmesine karşın müteşebbis
heyet ile devam eden OSB’lerde, yönetim kurulu üyelerinin en az üçü yapı kullanma izni almış
olan katılımcılar arasından seçilir.
(5) Yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili
seçerek görev bölümü yapar. Bölge müdürü, yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu başkan
vekili olamaz.
(6) OSB’ler, yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından temsil edilir. OSB’yi
ilzam edici her türlü işlem ve yazılar yönetim kurulu başkanı veya vekili ile birlikte bir yönetim
kurulu üyesi veya yetkilendirilmiş ise bölge müdürü tarafından imzalanır.
( 7 ) (Değişik:RG-27/5/2021-31493) Yönetim kurulu tarafından belirlenen temsil ve
ilzama yetkili üyelerin işlem yapma yetkisi, yetki belgesinin Bakanlık tarafından onaylanması ile
yürürlüğe girer. Yetki belgesi, 4 yıl süre için geçerlidir ancak temsil ve ilzama yetkili üyelerde
değişiklik olması halinde en geç 15 gün içinde Bakanlığa bildirilerek yenilenir. Yenilenen yetki
belgesi onaylandığı tarihten itibaren kalan süre için geçerlidir.
( 8 ) (Değişik:RG-16/4/2020-31101) Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin
boşalması halinde; müteşebbis heyet aşamasında olan OSB’lerde, boşalan üyenin yerine mensup
olduğu kurumun ilk sıradaki yedek üyesi, katılımcılar tarafından veya genel kurulca seçilen
üyelerde ilk sıradaki yedek üye, genel kurulunu yapmış ve müteşebbis heyetin sona erdiği
OSB’lerde ise sıradaki yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlar. Yönetim kurulunun toplantı
yeter sayısını kaybetmesi halinde; boşalan üyeliklere, gecikmeksizin sırasıyla yeteri kadar yedek
üye kalan yönetim kurulu üyeleri tarafından çağrılır.
Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 26 –( 1) Yönetim kurulu, salt çoğunluk ile toplanır ve karar alır. Oyların eşitliği
halinde başkanın oyuna itibar edilir. Toplantılar en az ayda (De ğiş ik ibare:RG-6/8/2019-
30854) iki defa yapılır.
(2) Toplantı çağrısı, başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkan vekili tarafından yapılır.
(3) Yönetim kurulu üyeleri şahsi menfaatleri ile alt ve üst soyu ile üçüncü derece dâhil kan
ve kayın hısımları ile temsilcileri oldukları katılımcıların menfaatlerini ilgilendiren hususların
görüşülmesi sırasında toplantıya katılamaz.
(4) Geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapılan üç toplantıya veya mazereti olsa dahi altı
ay içinde yapılan toplantıların en az yarısına katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılır.
(5) Yönetim kurulu toplantıları, OSB’de yapılır. Alınan kararlar, yönetim kurulu karar
defterine işlenir. Verilen karara karşı olan üyeler, karşı olma sebeplerini kararın altına yazarak
imzalar.
(6) (Değişik:RG-6/8/2019-30854) Yönetim kurulunca karar alınması halinde, olağan ve
olağanüstü müteşebbis heyet/genel kurul toplantı gündemlerine yönetim ve denetim kurulu ile
OSBÜKt emsilcilerinin yenilenmesine dair madde konulabilir. Müteşebbis heyet/genel kurul
toplantısına katılanların salt çoğunluğunun kabul etmesi halinde (Değişik ibare:RG-16/4/2020-
31101) yönetim ve denetim kurulu ile OSBÜKt emsilcilerinin seçimi yapılabilir. Seçilen üyeler,
kalan süreyi tamamlar.
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 27 – (1) Yönetim kurulu, 23 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bentlerdeki
görevleri hariç müteşebbis heyet veya genel kurulun tüm görevlerine ilişkin iş ve işlemleri
yürütmekle görevlidir.
(2) Yönetim kurulu gerekli hallerde yetkilerinden bir kısmını başkan veya başkan vekiline,
üyelerinden birine, birkaçına veya bölge müdürüne devredebilir. Yetki devri, yönetim kurulunun
sorumluluğunu kaldırmaz.
Denetim kurulu
MADDE 28 –( 1) Denetim kurulu, müteşebbis heyetin veya genel kurulun kendi üyeleri
arasından seçeceği iki asıl iki yedek üyeden oluşur. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur.
(2) Denetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Yönetim kurulu üyesi veya bölge müdürlüğü personeli olmamak,
b) Yönetim kurulu üyeleri veya bölge müdürü ile üstsoy veya altsoy, üçüncü derece dahil
kan veya kayın hısımı olmamak,
c) Yönetim kurulu üyeleriyle aralarında iş ortaklığı bulunmamak.
Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden
sona erer.
( 3 ) (Değişik:RG-16/4/2020-31101) Herhangi bir sebeple denetim kurulu üyeliğinin
boşalması halinde, yerlerine sıradaki yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlar. Yedek üyelerin
çağrılmasına rağmen tek denetim kurulu üyesi kalması halinde, müteşebbis heyet aşamasındaki
OSB’lerde müteşebbis heyet tarafından denetim kurulu boş ve yedek üyelikleri için seçim yapılır.
Genel kurul aşamasındaki OSB’lerde mevcut üye, ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere
hazırun cetvelinde yer alan bir kişiyi seçerek göreve çağırır. Yedek üyelerin çağrılmasına rağmen
denetim kurulu üyesi kalmaması halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak genel
kurulda denetim kurulu boş ve yedek üyelikleri için seçim yapılır.
Denetim kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 29 – (1) Denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) OSB işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak
amacıyla en az 3 ayda bir ara rapor ve yılda bir defa OSB’nin hesap, işlem ve defterlerini
incelemek, birlikte veya münferiden düzenleyecekleri raporu, müteşebbis heyete ve yönetim
kuruluna bildirmek,
b) En az 3 ayda bir defa OSB’nin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek ve
sonuçlarını yazılı tutanağa bağlamak,
c) Bütçe, bilanço ve gelir –gider cetvelini denetlemek,
ç) Yıllık bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek
başına bir raporla müteşebbis heyete veya genel kurula bildirmek,
d) (Mülga:RG-16/4/2020-31101)
e) OSB katılımcılarının OSBy önetim kurulu üyeleri ve OSB personeli hakkındaki
şikayetlerini incelemek ve şikayet konusuna göre inceleme sonucunu müteşebbis heyete veya
genel kurula ve yönetim kuruluna iletmek,
f) Yönetim kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak.
(2) Denetim kurulu üyeleri görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri
noksanlıkları, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemelere aykırı
uygulamaları ve bundan sorumlu olanları, rapor dönemini beklemeden müteşebbis heyete veya
genel kurula, sorumlular müteşebbis heyet içinde ise Bakanlığa haber vermekle yükümlüdür.
(3) Denetim kurulu üyeleri kendilerine kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme
ve benzeri düzenlemeler ile verilen görev ve yetkileri gerektiğinde tek başlarına da kullanabilir.
(4) Denetim kurulu üyeleri yönetim kurulu toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamaz.
Bölge müdürlüğü ve görevleri
MADDE 30 –( 1) Bölge müdürlüğü, bölge müdürü ile yeteri kadar idari ve teknik
personelden oluşur. Bölge müdürü, OSB’nin idari ve teknik personelinin en üst amiridir.
(2) Bölge müdürü, yönetim kurulu tarafından atanır ve yönetim kuruluna bağlı olarak çalışır.
Bölge müdürü, başka bir OSB’de bölge müdürü olamaz.
(3) Bölge müdürlüğü; bölge müdürü, bölge müdür yardımcıları, teknik ve idari birimlerden
oluşur. Müdürlüğün personel sayısı ve pozisyonları ile personelin niteliği müteşebbis heyetin/genel
kurulun onayı ile yönetim kurulu tarafından belirlenir. İdari ve teknik birimde yeteri kadar personel
çalıştırılması ya da hizmet alınması, yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.
(4) Müteşebbis heyet, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının gündemi ve çağrı ile ilgili
duyurular ve benzeri sekretarya görevlerini bölge müdürlüğü yürütür.
Huzur hakları
MADDE 31 –( 1) Müteşebbis heyet ile yönetim ve denetim kurullarının üyelerine,
müteşebbis heyet tarafından (Mülga ibare:RG-16/4/2020-31101) (…) toplantı başına tespit
edilen tutarda huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek bu huzur hakkının aylık toplam tutarı, her yıl
Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu
başkan ve üyelerine ödenen net aylık ücreti aşamaz. Müteşebbis heyet üyelerinden kamu
personeli olanlara 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi
çerçevesinde ödeme yapılır.
(2) Genel kurula geçen ve müteşebbis heyetin görevinin sona erdiği OSB’lerde yönetim ve
denetim kurulu üyelerine, genel kurul tarafından tespit edilecek tutarda huzur hakkı ödenebilir.
(3) Huzur hakkı ödemeleri OSB’nin Bakanlıktan aldığı kredi dışında, kendi kaynaklarından
yapılır. Aynı OSB organlarında birden fazla görevi bulunanlara, bu görevlerinden sadece biri için
huzur hakkı ödenir.
(4) OSB organlarında görev alan (Mülga ibare:RG-16/4/2020-31101) (…) 631 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi kapsamına giren kamu görevlilerinden, görev
aldıkları kurum ve kuruluşlarını temsilen; başkaca yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu,
danışma kurulu üyelikleri, komisyon, heyet ve komite ile ve benzeri organlarında görev alıp
almadıklarına ve bu görevler nedeniyle kendisine herhangi bir ödeme yapılmadığına dair yazılı
beyan alınması şartıyla huzur hakkı veya aylık ödemesi yapılabilir.
Denetim ve Sorumluluk
MADDE 32 –( 1) Bakanlık gerekli gördüğü hâllerde veya şikayet üzerine OSB’lerin her
türlü hesap ve işlemlerini denetlemeye ve tedbirler almaya yetkilidir.
(2) OSB organlarının üyeleri ile personeli, Bakanlığın talebi üzerine her türlü belge, defter,
kayıt ve bilgileri ibraz etmek ve örneklerini noksansız, istenilen süre içerisinde ve gerçeğe uygun
olarak vermek, para ve para hükmündeki evrakı göstermek, bunların sayılmasına ve
incelenmesine yardımcı olmak, yazılı bilgi taleplerini karşılamak, denetimde her türlü yardım ve
kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
(3) OSB organlarının üyeleri ile personeli, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan
sorumludurlar. Bunlar, para ve para hükmündeki evrak ve senetler ile bilanço, tutanak, rapor,
defter ve belgeler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılırlar.
(4) İkinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen OSB organ üyelerinden
kamu görevlisi olmayanlar, beş bin Türk lirası idari para cezasıyla, kamu görevlisi olanlar ilgili
mevzuat hükümlerine göre cezalandırılır. Bu madde kapsamındaki idari para cezaları, Bakanlıkça
verilir. Verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.
(5) OSB organlarının üyeleri ile personeli, Bakanlıkça yapılan denetim sonucunda verilen
talimatlara ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin alınan tedbirlere uymak zorundadır.
Görevleriyle ilgili suçlamalardan dolayı haklarında her türlü soruşturmaya başlanan OSB organ
üyeleri ile personeli Bakanlık tarafından tedbiren 3 aya kadar geçici olarak görevden
uzaklaştırılabilir. Gerektiğinde bu süre üç ayı geçmemek üzere bir defaya mahsus uzatılabilir. Ağır
cezayı gerektiren bir fiilden veya görevleriyle ilgili suçlamalardan dolayı hakkında kovuşturmaya
başlananlara ilişkin olarak Bakanlık tarafından yargılama sonuçlanıncaya kadar mahkemeden
görevden uzaklaştırma kararı istenebilir. Bu madde kapsamında görevden uzaklaştırılan personel,
denetim sırasında veya denetimin tamamlanmasından sonra Bakanlık kararıyla veya haklarında
kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ya da mahkûmiyetlerine karar verilmediği takdirde,
varsa kalan görev sürelerini tamamlamak üzere görevlerine dönerler.
(6) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini Bakanlığın yazılı uyarısına rağmen yerine
getirmeyen OSB organ üyelerinin görevlerine son verilmesine, Bakanlığın istemi üzerine
mahkemece karar verilir. Yargılama, basit yargılama usulüne göre yapılır.
(7) OSB organlarında görev alan mülki idare amirleri, görevleri ile ilgili suçlardan dolayı
kendi soruşturma, kovuşturma ve görevden uzaklaştırma usullerine tabidir.
Personelin niteliği ve istihdamı
MADDE 33 –( 1) Bölge müdürü ve bölge müdürlüğü personeli 22/5/2003 tarihli ve 4857
sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilir.
(2) Personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu hükümlerine tabidir.
Genel idare giderleri için kredi kullanan OSB’lerde personel istihdamı
MADDE 34 –( 1) Bakanlıktan genel idare giderleri için kredi kullanan OSB personelinin
kredilendirilebilecek ücretleri, bu Yönetmeliğin Ek-1 sayılı ekinde yer alan tabloda tespit edilmiştir.
Müteşebbis heyet; personelin liyakatine, tecrübesine ve diğer hususlara göre uygulanacak ücret
ve sosyal hakların miktarlarının tespitine dair alacağı kararı, en geç bir ay içinde Bakanlığa
gönderir. Bakanlık tarafından tespit edilen miktarlar dışındaki ödemeler kredilendirilmez.
(2) Ücretler konusunda, aşağıdaki hususlar uygulanır:
a) İşe yeni giren veya emekli olup OSB’de yeniden görev alan personele, unvanları
karşısındaki birinci dereceden ücret ödenir.
b) İki ile yedinci derece arasında ücret alan personel, her derecede 2 yıl çalıştıktan sonra bir
üst dereceye terfi eder.
c) Katsayı ve ilave tutar, kamuda çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalışan personele
Cumhurbaşkanı Kararı gereğince uygulanan brüt sözleşme ücret artışı oranına göre her yıl
güncellenerek uygulanır.
(3) OSB personeline, ücretlerinden ayrı olarak ödenen;
a) 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde 2 defa birer aylık ücret tutarında ikramiye,
b) Yılını dolduran personele 31 Aralık tarihinde net 565,34 Türk lirası aynî giyim yardımı,
c) Personelin ölümü halinde, sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş
ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek
Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardımı,
ç) Çalışılan her gün için net 10,11 Türk lirası yemek yardımı,
kredilendirilir.
(4) İşe yeni giren OSB personeli, sözleşmelerinde belirtilen deneme süresini müteakip
sosyal yardımlardan, çalıştığı gün sayısına orantılı olarak yararlanır. Ölüm yardımı bu hükme tabi
değildir.
(5) OSB personeli ücretlerinin kredilendirilebilmesi için; hizmet sözleşmelerinin, bölge
müdürü ve imar ve kontrol teşkilatında görev alanların ise kontrollük hizmet taahhütnamelerinin
Bakanlığa gönderilmesi gerekir.
(6) OSB personeline ödenecek sosyal yardımlar, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca
yayımlanan yeniden değerleme oranlarına göre artırılarak uygulanır.
(7) Genel idare giderler kredisi kullanmayan OSB’lerde personelin sosyal ve özlük hakları,
OSB tarafından belirlenir.
Yolluk
MADDE 35 –( 1) Genel idare giderleri için kredi kullanan OSB’lerde müteşebbis heyet,
yönetim kurulu, denetim kurulu üyeleriyle OSB personelinin belediye sınırları dışına yapacağı
geçici seyahatlerde yolluk bildirimleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümlerine göre düzenlenir. Genel idare giderleri için kredi kullanmayan OSB’lerde harcırah
miktarları OSB müteşebbis heyet/genel kurul tarafından belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İmar ve Parselasyon Planı, Ruhsat ve İzinler
İmar planı yapımı
MADDE 36 – (Değişik:RG-16/4/2020-31101)
(1) İmar planında, OSB’nin özelliği ve ihtiyaçları göz önüne alınarak bu Yönetmelikle
belirlenen koşullara uygun olarak sanayi parselleri, ortak kullanım alanları, hizmet ve destek
alanları, sağlık koruma bandı ve benzerleri ile birlikte arazi kullanım kararları yer alır.
(2) Sanayi parsellerinde yapılaşma koşulları, Y ençok = serbest, üretim teknolojisinin
gerektirdiği yükseklik,
Emsal: Kat Alanı Katsayısı = 0.70 olarak belirlenen bölgelerde toplam bölge büyüklüğünün
en az %8’i kadar,
Emsal: Kat Alanı Katsayısı = 1.00 olarak belirlenen bölgelerde toplam bölge büyüklüğünün
en az % 10’u kadar,
OSB mülkiyet ve tasarrufunda kalan ve ortak kullanım alanlarından sayılan zorunlu idari,
sosyal, ticari ve teknik altyapı alanları ile arıtma tesisi alanı ve aktif yeşil alanlar için alan ayrılır.
Ancak onaylı bir plan kapsamında yapılaşmasını tamamlamış olan ve ortak kullanım alanları
yukarıdaki oranların altında kalan OSB’lerde, mevcut durum müktesep kabul edilir. Bu OSB’lere,
ilave alan amacıyla yer seçimi olması halinde, ilave edilen alanın en az %10’u ortak kullanım alanı
olarak ayrılır. Yukarıdaki oranlar dahilinde sanayi parsellerinin yapılaşma koşullarında artış
önerilmesi durumunda ortak kullanım alanları da gerekli oranlarda ayrılır.
(3) Ortak kullanım alanlarında KAKS=1.00 olup minimum yapı yaklaşma mesafesi 5
metredir. Onaylı imar planlarında, OSB mülkiyetinde bulunan ortak kullanım alanlarının, yapılaşma
koşullarının gerektirdiği oranların üzerinde olması ve OSB tarafından ihtiyaç olmadığının
belirtilmesi ve gerekli durumlarda ilgili kurumlar nezdinde belgelenmesi halinde; park ve otopark
alanları hariç zorunlu oranların üstünde kalan donatı alanları OSB’nin ihtiyacı doğrultusunda
değerlendirilebilir.
(4) OSB’nin imar planlarında, bölge büyüklüğünün %10’unu geçmemek üzere, katılımcı
veya kiracılara yönelik küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık hizmetleri için hizmet ve
destek alanları ayrılabilir. Ancak, bu alanlar, ortak kullanım alanı olarak değerlendirilmez, imar
tadilatına konu edilmesi halinde karşılığı aranmaz, 3000 m2’ den küçük parsel oluşturulamaz.
Hizmet ve destek alanı olarak ayrılmış küçük imalat ve tamirat alanları hariç bu alanlarda
KAKS=1.00 olup minimum yapı yaklaşma mesafesi 10 m, olarak bırakılır. Küçük imalat ve
tamirat alanlarında, minimum 10 m. Açık çalışma alanı ayrılması, h = 12.00 metreyi geçmemesi
koşulu ile Bölge müdürlüğü tarafından onaylanacak genel yerleşim planına göre uygulama yapılır.
(5) Kanunun Geçici 5 inci maddesine göre kurulmuş olan OSB’lerde, sanayi sitesi atölye
yükseklikleri 12 metreyi geçemez. Bu yüksekliğin üstünde kalan ruhsatlı yapılarda müktesep
haklar saklıdır.
( 6 ) (Değişik:RG-22/10/2020-31282) Emsal (KAKS), Yapının inşa edilen tüm kat
alanlarının toplamının imar parseli alanına oranını ifade eder.
a) Sanayi parsellerinde yapı emsali belirlenirken; çekme ve çatı katı ile kapalı çıkmalar dahil
kullanılabilen bütün katların toplamı hesaplanır.
b) Bu hesaba;
1) Bodrum katlar,
2) Asma kat,
3) Taban alanına dahil edilmeyen kullanımlar,
4 ) 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince yapılması zorunlu yangın merdiveni ile yangın
güvenlik holünün 6 m²’si,
5) Mekanik ve elektrik tesisat bölümleri, ışıklıklar, asansör boşlukları ilgili mevzuat, standart
ya da 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliğine göre hesap edilen asgari alanları,
6 ) Bodrum katlarda yapılan sığınak, bacalar, şaftlar, kömürlük, yakıt ve su depoları,
jeneratör ve enerji odasının ilgili mevzuat, standart ya da Planlı Alanlar Yönetmeliğine göre hesap
edilen asgari alanları,
7) Bahçede yapılan açık otoparklar ile bodrum veya çatıda yapılan zorunlu otoparklar,
8) Mescitlerin 300 m²’si,
9) Galeri ve atrium boşlukları,
10) 6 m²’yi geçmeyen bekçi kulübeleri
dahil edilmez.
c ) Emsal harici bırakılan bodrum katlardan, zemin altı ilk bodrum kat haricindeki diğer
bodrum katlarının ve asma katın toplamı parselin toplam emsale esas alanının % 30’unu aşamaz.
Ancak; altıncı fıkranın (b) bendinin (4), (5), (6), (7), (8) ve (9) nolu alt bentlerinde yer alan
kullanımların yer aldığı kısımları bu hesaba dahil edilmez.
Ç) Sanayi parselleri haricinde kalan kullanımlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.
(7) Bu Yönetmeliğin Ek-2 sayılı ekinde yer alan tabloda verilen geri çekme mesafelerinde
Bakanlık onayı alınmaksızın değişiklik yapılamaz. Ancak, teknik gerekçelerle belgelenen üretim
planı gereği verimli yatırımın gerçekleşmesi için zorunluluk oluşması halinde dahi çevre yeşili ve
parsel içi ring yolu toplamının oluşturduğu minimum mesafe aşılamaz.
(8) Ön geri çekme mesafesini uzun kenardan kullanan parsellerde “I” katsayısı 4’ten az
olmamak koşuluyla bir alt parsel tipinin çekme mesafeleri uygulanabilir. Buna rağmen minimum
30 m. Bina derinliğinin sağlanmaması durumunda 3000 –5000 m² parsel tipinin çekme mesafeleri
uygulanabilir. Uygulama yapılacak parseller;
I=G-O/D-X
formülü ile hesaplanacaktır.
I = Katsayı 4’ten az olduğu takdirde bir alt parsel tipi çekme mesafeleri uygulanamaz.
G = Parsel Genişliği (Uzun Kenar)
O = Yan Çekme Mesafeleri Toplamı
D = Parsel Derinliği (Kısa Kenar)
X = Ön Bahçe ve Arka Bahçe Çekme Mesafesi Toplamını gösterir.
İmar planı onayı
MADDE 37 –( 1) Serbest plan müellifi veya OSB’de çalışan şehir plancısı tarafından
hazırlanan imar planları, OSB’yi ilzama yetkili kişiler tarafından Bakanlık onayına sunulur.
(2) İmar komisyonu tarafından değerlendirilen ve karara bağlanan teklif imar planları,
Bakanlık tarafından uygun görüldüğü şekliyle e-imza ile onaylanır. Bakanlıkça onaylı imar planları
Valilikçe (Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve Bakanlığın internet
sayfasında bir hafta süre ile ilan edilir. Askı süresinin sonunda Bakanlıkça yürürlüğe konulur ve
ilgili kurumlara bilgi verilir.
(3) Bir haftalık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar Bakanlığa ve/veya
Valiliğe (Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü) yapılır. İl müdürlüklerince yapılan askı işlemi sonunda
planlara itiraz olup olmadığı, askı süresinin bitiminden itibaren 3 iş günü içinde Bakanlığa yazılı
olarak bildirilir. Bakanlık itirazları ve planları on beş gün içerisinde inceleyerek kesin karara
bağlar. İtirazların Bakanlıkça değerlendirmesinde OSB yönetim kurulunun konuya ilişkin görüşü
dikkate alınır. İtirazın uygun görülmemesi halinde karar tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgiliye
yazı ile bildirilir. Bakanlıkça kesinleşmiş OSB imar planları hakkında ilgili kurumlar bilgilendirilir.
(4) İtiraz sonucu, onaylı planda maddi hataların düzeltilmesi veya itiraz eden dışındaki
katılımcıları doğrudan etkilemeyen hususlarda yapılan düzeltmeler yeniden askı işlemine tabi
olmaz.
İmar planı değişiklikleri ve onayı
MADDE 38 – (1) Plan ana kararlarını bozucu plan değişikliği yapılamaz.
(2) Hizmet ve destek alanı oluşturulmasına ilişkin plan tadilatları, OSB’nin mülkiyet ve
tasarrufundaki yerlerden yapılır. Sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin, küçük imalat ve tamirat
konulu hizmet ve destek alanı taleplerine ilişkin plan tadilatı tekliflerinde bu şart aranmaz.
(3) İmar planında bulunan ortak kullanım alanlarının bölge büyüklüğüne oranı bu
Yönetmelikte belirtilen alt sınırda olan OSB’lerde bu alanların plan değişikliğine konu olması
halinde alan kullanım dengesini koruyacak şekilde eşdeğer alan ayrılır.
(4) OSB’nin faaliyetleri için zorunlu olan ve Bakanlık tarafından uygun görülerek onaylı
sınır içine dâhil edilen teknik altyapılara ilişkin tesis ve bağlantı hatları ile teknik donatı alanlarının
yer aldığı alanlar, başka bir kullanım amacına dönüştürülmek üzere imar tadilatına konu edilemez.
(5) İmar planı değişiklik onaylama, askı, itiraz, itirazların değerlendirilmesi ve dağıtımı
konusunda 37 nci madde hükümleri uygulanır.
(6) Katılımcı tarafından OSB’ye başvurulduğu halde başvuru tarihinden itibaren üç ay
içinde herhangi bir karara bağlanmayan imar planı ve değişiklikleri katılımcının müracaatı hâlinde
Bakanlıkça değerlendirmeye alınır. Bakanlık değerlendirme aşamasında OSB’nin başvuru
hakkındaki görüşünü ister. OSB başvuru hakkındaki görüşünü on beş gün içinde Bakanlığa
bildirmek zorundadır. Başvuruya konu imar planı ve değişiklikleri Bakanlık tarafından uygun
bulunması hâlinde OSB’ye karar almak üzere gönderilir veya resen Bakanlıkça onaylanabilir.
Parselasyon planı ve değişikliği onayı
MADDE 39 – (1) OSB tarafından hazırlanan parselasyon planı ve değişiklik işlemleri; ilgili
bilgi ve belgelerle beraber Bakanlığın görüşüne sunulur.
(2) İmar planına uygun olarak hazırlanan ve Bakanlıkça uygun görülen parselasyon planı ve
değişikliklerine ait onay yazısının bir sureti ve ekleri, başvuruda belirtilen elektronik posta adresine
gönderilir.
(3) Katılımcı tarafından OSB’ye başvurulduğu hâlde başvuru tarihinden itibaren üç ay
içinde herhangi bir karara bağlanmayan parselasyon planı ve değişiklikleri katılımcının müracaatı
hâlinde Bakanlıkça değerlendirmeye alınır. Bakanlık değerlendirme aşamasında OSB’nin başvuru
hakkındaki görüşünü ister. OSB başvuru hakkındaki görüşünü on beş gün içinde Bakanlığa
bildirmek zorundadır. Başvuruya konu parselasyon planı ve değişiklikleri Bakanlık tarafından
uygun bulunması hâlinde OSB’ye karar almak üzere gönderilir veya resen Bakanlıkça
onaylanabilir.
(4) Onaylı OSB imar planı sınırı esas alınarak gerekli hallerde uygulama bütünlüğünü
sağlayacak şekilde etaplar halinde düzenleme sınırı belirlenir.
(5) Düzenleme sahasına ait uygulama haritaları yapılırken veya revize edilirken parselasyon
planı ve değişiklik işlemleri dosyası, 26/6/2018 tarihli ve 30460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri ÜretimY önetmeliği ile 6/8/1973 tarihli ve 14617 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliğine uygun olarak
düzenlenir ve yönetim kurulu kararı ile birlikte Bakanlığa gönderilir.
(6) Düzenleme sınırı içinde kalan ve imar planı değişikliği ile kullanım kararları değiştirilen
kadastral yolların ve parkların ihdası herhangi bir bedel ödenmeksizin OSB adına yapılır.
Parselasyon planı ve değişiklik işlemleri ile imar yolları ve parklar sicilinden terk edilir. İdari ve
sosyal tesis alanları, ibadet yerleri, fuar alanları, eğitim, sağlık ve benzeri alanlar ile
ağaçlandırılacak alanlar, suni gölet ve sağlık koruma bantlarının tescili yapılır. OSB sınırları
içindeki ortak kullanım yerlerinin tasarrufu OSB’ye aittir. Rekreasyon alanları da ağaçlandırılacak
alanlar gibi işlem görür. Bakanlıkça e-imza ile onaylanan parselasyon planı ve değişiklik
işlemlerine ait fiziki dosya, OSB tarafından Kadastro Müdürlüğüne gönderilir. Tapu Müdürlüğünde
tescil işlemleri tamamlandıktan sonra, tescil bilgisi OSB tarafından Bakanlığa gönderilir.
İmar uygulaması yapım yöntemleri
MADDE 40 –( 1) Kesinleşmiş imar planına uygun olarak, imar planı içine giren arazinin
düzenlenmesi; özel OSB’lerde ve kamulaştırma işlemlerini tamamlayarak tapuya tescilini
yaptırmış olan OSB’lerde, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 ncı maddeleri
uyarınca parselasyon niteliğinde ayırma haritaları işlemiyle yapılır.
(2) OSB seçilen alan içinde özel mülkiyete konu alanlar bulunması halinde, söz konusu
yerler rızaen satın alınarak veya kamulaştırılarak OSB adına iktisap edilmeden, imar uygulaması
aşamasına geçilemez. Bir kısmı OSB alanı içinde kalan taşınmaz, malikinin muvaffakatı alınması
kaydıyla Bakanlık onayı ile ifraz edilebilir.
(3) Yer seçimi kesinleştirilen bölge içinde, Bakanlık tarafından belirlenen tahsis şartlarını
kabul edeceğini taahhüt eden yatırımcılar olması ve bu Yönetmeliğin Ek-3 sayılı ekinde yer alan
noter tasdikli taahhütnameyi vermeleri koşulu ile bu yatırımcılara ait taşınmazlar kamulaştırılmadan
imar uygulamasına dâhil edilir. Bu durumda katılımcı, imar uygulaması sonucu kendisine tahsis
edilen parsel üzerinde taahhüt ettiği yatırımı gerçekleştirir. Aksi takdirde söz konusu parsel OSB
tarafından rızaen veya kamulaştırma yolu ile alınarak başka bir yatırımcıya tahsis edilir.
(4) OSB ilanından önce kısmen veya tamamen sanayi alanı olarak planlanmış, proje alanı
binalı veya binasız arazi veya arsa olarak özel mülkiyete dağılmış, OSB bütçe imkânları nedeniyle
kamulaştırma işlemi gerçekleştirilemeyen OSB’lerde Bakanlığın ön izniyle 3194 sayılı Kanunun 18
inci maddesi uyarınca imar uygulaması yapılır.
Tevhit ve ifraz
MADDE 41 – (1) Katılımcıya tahsisi yapılan, yapılmayan veya satışı yapılan iki veya daha
fazla parsel tevhit edilebilir. Parsel ifraz ve tevhit işlemlerinde gerekçeli yönetim kurulu kararı,
genel yerleşim planı, tescil bildirimi ile Bakanlık onayı alınır ve askıya çıkarılmaksızın işlem
yürürlüğe girer.
(2) Sanayi parsellerinin ifrazı aşağıdaki hallerde yapılabilir:
a) Katılımcıya tahsisi veya satışı yapılmamış OSB uhdesindeki parseller, OSB’nin küçük
parsel ihtiyacını karşılamak amacı ile,
b) Katılımcıya tahsis veya satışı yapılmış parseller, katılımcının yapmayı taahhüt ettiği tesisin
tamamını gerçekleştiremeyeceğine, ifraz sonucu oluşacak ihtiyaç fazlası arsayı OSB’ye
devretmeyi kabul ve taahhüt ettiğine dair noter tasdikli belgeyi vermesi koşulu ile,
c) Birden fazla müstakil üretim tesisinden oluşan ve şirket ortaklığı bozulan tahsisi veya
satışı yapılmış parseller, katılımcı şirketin ortaklarının ayrılıklarının belgelenmesi veya ölüm halinde
veraset ilamı ile mirasçılarının belgelenmesi koşulu ile,
ç) Katılımcıya tahsis edilmiş veya katılımcı mülkiyetinde olan ve faaliyet konusu gereği
bağımsız parsellerde üretim yapılması amaçlanan parsel, arsa spekülasyonu amaçlı ifraz
yapılmadığı ve ticari amaçla kullanılmadığının OSB tarafından tespiti ve gerekçeli kararda bu
hususun münhasıran belirtilmesi; katılımcı tarafından ifraz sonrası oluşacak parsellerde bu
Yönetmelikte belirtilen yapılaşma şartlarını sağlayacak şekilde bir yıl içinde yapı ruhsatını alarak
inşaata başlanacağının ve yapı ruhsatı tarihinden itibaren iki yıl içinde üretime geçileceğinin kabul
ve taahhüt edildiğine dair noter tasdikli belgeyi vermesi koşulu ile,
d) Taşınmazın kredi alacaklısı kuruluş tarafından satın alınması durumunda kredi alacaklısı
kuruluşun talebi halinde,
e) Mülkiyeti hisseli olan parsellerdeki hissedarların tamamının muvafakatinin alınması
koşuluyla hissedar katılımcıların faaliyetlerini kendine ait müstakil bir parselde devam
ettirebilmeleri amacıyla,
OSB’nin gerekçeli kararı ve Bakanlığın onayı ile ifraz yapılabilir. İfraz sonucu oluşacak
parsel büyüklüklerinde, OSB’nin onaylı imar planı ile en az 3000 m² parsel büyüklükleri dikkate
alınır.
(3) (Ek:RG-16/4/2020-31101) (2) İki veya daha fazla sanayi parselinde mevcut veya
yapılacak yatırımların yerleşiminin daha düzenli hale getirilmesi amacıyla parsel sınırları; sınır
değişikliğinden etkilenecek katılımcıların tamamının talebi ve muvafakati ile gerekçesi münhasıran
Yönetim Kurulu Kararında belirtilerek ifraz ya da tevhit yoluyla yeniden düzenlenebilir.
(4) Tevhit ve ifraz sonucu oluşacak parsellerde, imar planındaki yeni parsel büyüklüğüne
göre geri çekme mesafeleri uygulanır.
Yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı
MADDE 42 –( 1) Yürürlüğe giren imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerin
projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili yapı ruhsatı, yapı kullanma izni 3194 sayılı İmar
Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen hususlar çerçevesinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı
ise 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ve bu Kanun kapsamında çıkarılan ilgili mevzuatta belirtilen
hususlar çerçevesinde OSB tarafından verilir ve denetlenir.
(2) OSB tarafından verilen yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve iş yeri açma ve
çalışma ruhsatı, yönetim kurulu başkanı veya vekili ile birlikte bir yönetim kurulu üyesi veya
yetkilendirilmiş bölge müdürü tarafından imzalanır.
(3) (Mülga ibare:RG-16/4/2020-31101) (…) yapının özelliği ve mahallin şartlarına göre
OSB tarafından ek olarak istenen, ilgili mühendislerce hazırlanan proje, rapor ve belgeler Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul ve tespit edilen çizim ve tanzim standartlarına, Türk
Standartları Enstitüsünce hazırlanan standartlara ve ilgili tüm yönetmeliklere uygun olmak
zorundadır.
(4) İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sırasında işyeri açma ve çalışma ruhsatına
ilişkin harçlar, OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi hesabına yatırılır.
( 5 ) (Ek:RG-6/8/2019-30854) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın üretimde
bulunulması veya ruhsata aykırı faaliyetin tespit edilmesi halinde 3572 sayılı İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne DairK anun
ve bu Kanun kapsamında çıkarılan ilgili mevzuatta belirtilen hususlara göre işlem tesis edilir.
Yapı ve yapı ile ilgili esaslar
MADDE 43 –( 1) Sanayi parsellerinde; parsel alanının 1/4’ünden az taban alanlı proje
üretilemez. Parsellerin tevhit edilmesi durumunda bu oran tevhit sonucu oluşan yeni parselde de
aranır. Ancak, toplam emsal hakkını kullanan yatırımlar ile OSB tarafından gerekçeli taleplerin
Genel Müdürlükçe uygun bulunması halinde Bakanlık Makamından alınacak onaya müteakip
yapılan yatırımlarda 1/4 taban alanı oranı şartı aranmaz. Yapıların projelendirilmesi ve işletme
aşamasındaki diğer esaslar aşağıda gösterilmiştir:
a) Açıkta çalışma;
1) Katılımcı, üstü ve etrafı kapalı işyerlerinde faaliyette bulunur. Ancak işin özelliği
gerektiriyor ve OSB’den izni alınmış ise, parsel içi ring yolunu ve çevre yeşilini kapatmayacak
şekilde, çevreyi rahatsız etmemek ve kirletmemek için her türlü tedbirin alınması kaydıyla açıkta
çalışabilir. Ancak, çalışma alanı parselin ön cephesinde olamaz.
b) Çevre yeşili;
1) Çevre yeşilleri üzerinde, yeşili dik kesen parsel giriş yolları hariç hiçbir şey inşa edilemez.
Bu alanlar otopark ve yükleme boşaltma alanı ve benzeri olarak kullanılamaz. Çevre yeşillerinde
peyzaj düzenlemesi yapılması zorunludur. Bu alanlar üzerinde, bekçi kulübesi ile transformatör
binası, jeneratör odası, trafo, bu alanların zemin seviyesinin altında ve üstü yeşillendirilmek koşulu
ile arıtma tesisi, katı atık deposu ve su deposu (Ek ibare:RG-22/10/2020-31282) ile doğalgaz
basınç düşürme ve/veya ölçüm istasyonu inşa edilebilir.
c) İçyollar;
1) Parsel içyolları minimum 5 m genişlikte ve ring olarak tasarlanacaktır.
Ç) Parsel içi yükleme boşaltma alanları;
1) Sanayi parsellerinde yükleme boşaltma yapılması hakkında önerilen projenin
uygunluğuna, OSB karar verir. Bu alanların ve parsel içi yolların OSB yollarına toz ve çamur ve
benzeri şeylerin taşınmasını önleyecek şekilde uygun bir malzeme ile kaplanması ve drenajının
yapılması zorunludur.
d) Parsel içi açık depolama alanları;
1) Açık depolama alanları, sadece binanın çevre yeşili ve parsel içi ring yolunun dışında
OSB tarafından izin verilen alanlarda yer alabilir.
e) Dış görünüşler;
1) Binaların dış görünüşlerinin, duvar malzemesinin gerektirdiği şekilde sıvanır, boyanır veya
kaplanır.
f) Bahçe ve istinat duvarları;
1) Bahçe ve istinat duvarları ile ilgili durumlarda parsel içi görünecek şekilde önerilen
projenin uygunluğuna, altyapı imalatlarının kullanılmasına ve müdahale edilmesine engel
olmayacak şekilde OSB karar verir.
2) Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren tesislerin bahçe duvarları, ilgili mevzuat
hükümlerine uygun inşa edilir.
3) Tahsisi yapılmış parseller arasında parsellerin konumu ile kot farklılıklarından dolayı şev
düzenlemesi için teknik gerekliliklerine, can ve mal güvenliğinin temini bakımından istinat duvarı
yapılması yükümlülüğü ilgili katılımcılara aittir. Uyuşmazlık halinde bu konudaki tespitler OSB
yönetim kurulunca yapılır. Bu tespitlere göre tarafların duvar inşa bedeline katılım payı belirlenir.
Duvar inşa katılım bedelinin tahsilinde, katılımcılardan herhangi birisinin tesisini faaliyete geçirip
geçirmediği dikkate alınmaz.
g) Katılımcıya ait destek üniteleri;
1) (Değişik:RG-16/4/2020-31101) Tesisin çalışması ve işletilmesi için gerekli olan, LPG
tankı, yangın suyu deposu, arıtma tesisi, güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim
tesisleri ve benzeri destek üniteleri parsel içi ring yolu veya çevre yeşili üzerinde yer alamaz.
Güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri, öncelikle çatı ve cephede kurulur. Statik
ve mimari açıdan çatı ve cephe uygulamasının yapılamaması ya da ilave kapasiteye ihtiyaç olması
halinde yerde kurulacak tesisin taban alanı, parsel alanının %25’ini geçemez. Bunun dışında parsel
içindeki konumunun uygunluğuna, ilgili mevzuata göre OSB karar verir.
Ğ) Katılımcıya ait idari üniteler;
1) Sanayi parsellerinde katılımcılara ait idari üniteler; parselin toplam yapılaşma hakları
içinde kalması kaydıyla bina yapımına elverişli alanda bağımsız olarak yapılabilir. Ancak söz
konusu idari ünitenin toplam inşaat alanı, imalat ünitesinin toplam inşaat alanının %25’ini geçemez.
h) Sundurma;
1) Yağmurdan, güneşten ve rüzgârdan korunmak için binaya bitişik olarak hafif
malzemeden yapılan bölme duvarları olmayan, üç tarafı açık olarak konsol şeklinde yapılan
örtülerdir. Sundurmalar, çevre yeşilinin ve 5 metre ring yolunun üzerinde yer alamaz. Yan ve arka
cephedeki uygunluğuna proje müelliflerinin uygunluk raporuna göre Bölge yönetimi tarafından
karar verilir.
(2) Parsellerde yapılacak tesislere aşağıda belirtilen şekillerde kot verilir:
a) Düz arazilerde; parselin kot aldığı yol kırmızı kotundan 0.20 m yukarıda kalacak şekilde
parsel zemin kotu verilir. Bina zemin kat taban kotu, bu kotun altında kalmayacak ve maksimum +
1.20 m.’ye kadar yukarısında olacak şekilde verilir.
b) Meyilli arazilerde; yola göre yüksek veya alçak olan parsellerde parsel zemin kotu, yol
kırmızı kotunu +/- 3.00 m.’den fazla geçemez. Ancak yola nazaran 3.00 m.den yüksek veya alçak
olan parsellerde parsel zemin kotu OSB’ce yerinde yapılan ölçümlerle belirlenir.
Ruhsata aykırı yapılan yapılar
MADDE 44 –( 1) OSB tüzel kişiliği, OSB’nin mevzuata ve imar planına uygun
yapılaşmasından sorumludur. OSB’ce, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapıldığı tespit edilen yapının,
o andaki inşaat durumu belirlenerek aykırılığın giderilmesi için katılımcıya 30 gün süre verilir.
(2) Süre bitiminde yapı mevzuata uygun hale getirilmediği takdirde, inşaatın bu durumu OSB
tarafından 3194 sayılı Kanun uyarınca belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye, dışında
ise valiliğe bildirilir. Ruhsatsız veya ruhsata aykırılığı tespit edilen yapılar hakkında ilgili idarece,
3194 sayılı Kanunun 32 nci ve 42 nci maddeleri çerçevesinde tesis edilen işlemler OSB’ye ve
Bakanlığa bildirilir. Yıkım, Bakanlığın talimatı üzerine valilik veya kaymakamlık tarafından yapılır.
Yıkım bedeli, yapı sahibi tarafından yıkımı gerçekleştiren idareye ödenir.
Özel OSB’lerde yer seçimi, imar planı ve değişiklikleri
MADDE 45 –( 1) Hazırlanan imar planı ve değişikliklerinde, belediye ve mücavir alan
sınırları içinde belediyelerin, belediye ve mücavir alan sınırları dışında Valiliklerin uygun görüşü
alınarak onama, askı, plana itiraz, itirazların değerlendirilmesi ve dağıtımı konusunda bu
Yönetmeliğin 37 nci madde hükümleri uygulanır. Ancak özel mimari tasarım gerektiren özel OSB
projeleri bu Yönetmelikte belirtilen yapılaşma koşullarına tabi değildir.
(2) Özel mimari tasarım gerektiren özel OSB proje teklifleri; yer seçimine başvuru
esnasında vaziyet planı ve avan projeleri ile birlikte Bakanlığa sunulur. Bakanlık bu tekliflerin yer
seçimi komisyonunda projenin özelliklerine göre de değerlendirilmesini sağlar.
Belirtilmemiş hususlar
MADDE 46 –( 1) İmar planı ve parselasyon planı yapımı, revizyonu ve değişiklikleri ile
ilgili yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda, 3194 sayılı Kanunun mekânsal standartları (Ek
ibare:RG-22/10/2020-31282) ve değer artış payına ilişkin hükümleri hariç tüm hükümleri ve
ilgili yönetmeliklerinde belirtilen esaslar uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Destekler ve Mali Hususlar
Masraflara katılma
MADDE 47 –( 1) OSB’nin oluşumuna katılan kurum ve kuruluşlar, kuruluş öncesi ve
sonrası giderleri ortaklaşa karşılar. OSB, müteşebbis heyeti meydana getiren kurum ve
kuruluşların kuruluş protokolündeki katılma payı oranlarını dikkate alarak yıllık yatırımlarını planlar.
OSB’nin oluşumuna katılan kurum ve kuruluşlar; OSB’nint ahmini bütçesinde belirlenen tutarları,
kuruluş protokolünde belirlenen oran ve sürelerde ödemekle yükümlüdür. Ödenen katılma payları
iade edilmez.
(2) Katılma paylarının ödeme şekil ve şartları kuruluş protokolünde belirlenir. Bu konudaki
uyuşmazlıklar asliye hukuk mahkemesince çözümlenir.
(3) Bakanlık kredisi kullanan OSB’lerde verilen kredinin katılma payı miktarı cari yıl kredi
borç taksitleri toplamından az olamaz.
Desteğin usul ve esasları
MADDE 48 –( 1) Kredi ve kredi faiz desteğinin kaynağı, OSB’lerin kuruluşu, yapımı ve
işletilmesi için Bakanlık bütçesinde yer alan ödeneklerden oluşur.
(2) Bakanlık tarafından OSB’lere kullandırılacak kredinin kullanımı ve geri ödemesi
hakkındaki hususlar Bakanlık ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanan usul ve
esaslar ile belirlenir.
(3) Bakanlık, kredi ödeme şekil ve şartlarını, kanun, yönetmelik ile usul ve esaslar
çerçevesinde tekrar gözden geçirmeye, dilediği zaman değişiklik yapmaya, ek şart koymaya
yetkilidir.
(4) OSB’nin, kanun, yönetmelik ile usul ve esasların hükümlerine uymaması halinde
Bakanlık, kredi ödemelerini durdurur.
Kredi iştirak payı
MADDE 49 –( 1) Bakanlıktan kredi kullanan OSB’ler; Bankanın mahalli şubesinde
açılacak kredi iştirak payı hesabına, tahsis talimatlarında belirtilen kredi iştirak payını, kullandırılan
kredi miktarı oranında yatırdıktan sonra fiili kredi ödemeleri yapılır. OSB kredi iştirak payı hesabı,
yönetim kurulu tarafından kullanılır.
(2) Bakanlıktan kredi kullanan OSB’lerde kredi iştirak payı hesabı; öncelikle gider vergisi,
komisyon, vadesi gelmiş anapara taksitleri ve faiz borçları için kalanı da kredilendirilmeyen diğer
giderler için kullanılır.
Kredi kullanımı ve türleri
MADDE 50 –( 1) Bakanlık ile OSB arasında imzalanan tip kredi sözleşmesinin bankaya
intikali ile kredi açılır.
(2) Bakanlık tarafından verilen tahsis talimatına göre OSB tarafından hazırlanacak borç
taahhütnamesinin bankaya teslim edilmesini takiben tahsis edilen kredi kullanılabilir.
(3) Kredinin kullanımı ve geri ödemesinde doğabilecek, bu Yönetmelik çerçevesindeki
harcamalar dışında kalan tüm masraflar OSB tarafından karşılanır.
(4) Krediye mahsuben hiçbir şekilde avans verilmez.
(5) Yatırım Programında yer alan OSB’lere talepleri halinde, faaliyetleri için gerekli olan ve
Bakanlıkça uygun görülecek projelerin tamamına kadar olan kısmı için kredi verilebilir.
(6) Gelişmiş ve normal yörelerde ilk defa yapılan OSB’nin altyapısı için usul ve esaslar
şartlarına göre kredi kullandırılır. Yeni proje veya tevsii şeklinde yapılacak müteakip bölümlerde
ise faiz oranları usul ve esaslarda belirlenecek miktarlarda artırılarak uygulanır.
(7) Kredinin amacına uygun olarak kullanılmasını Bakanlık denetler ve bankaya yazılı olarak
vereceği talimatlarla işlemlere yön verir.
(8) Kredilendirilecek bölge müdürlüğü hizmet binası büyüklüğü Ek-4’te yer alan tablodaki
m²’leri aşmamak üzere Bakanlıkça belirlenir. Bölge müdürlüğü hizmet binasının tabloda belirlenen
m²’leri aşması halinde aşan büyüklük kredilendirilmez.
(9) OSB tarafından ayrıca ihtiyaç duyulması halinde başka iç ve dış kaynaklardan kredi
kullanılabilir.
(10) Yol, su, kanalizasyon, elektrik şebekesi inşaatlarının tamamlanması veya OSB’de
toplam sanayi alanının en az %50’sinin tahsis edilmiş olması halinde Bakanlık tarafından verilen
genel idare giderlerinin kredilendirilmesi durdurulur.
Kredinin teminatı
MADDE 51 –( 1) Kredinin teminatı birinci derece ve sırada gayrimenkul ipoteği olarak,
tapuya “Kredinin kullanım amacına uygun olarak” şerhi verilerek ve OSB’ye yıllar itibarıyla
yapılan kredi tahsisini karşılayacak miktarda banka tarafından Bakanlık adına tesis edilir.
(2) Kredinin güvencesini oluşturacak arsa ve arazilerin, kredi lehdarı tarafından detaylı bir
dökümü, bankaya onaylı listelerle bildirilir. Banka listelerde belirtilen arsa ve araziler üzerinde
Bakanlık adına gerekli teminatı oluşturur.
(3) Henüz mülkiyetinde arsa bulunmayan OSB’ler ile mülkiyetindeki arazilerin kredilerin
güvencesini karşılamayan OSB’lerde teminat, OSB’yi oluşturan kurum ve kuruluşlara ait
gayrimenkuller üzerine ipotek tesisi veya bankalardaki nakitleri üzerine bloke konularak da tesis
edilebilir.
(4) Arsa ve arazilerden üzerinde ihtilaf olanlar teminat kapsamı dışında bırakılır, ihtilaf
bitince teminat kapsamı içine alınır.
(5) Banka, peşin veya teminat mektubuna bağlanarak satılan araziler üzerindeki ipoteklerin
kaldırılması için Bakanlığın talimatına göre gerekli işlemi yapar.
(6) Banka, kredinin zamanında geri ödenmemesi veya sözleşme hükümlerinin yerine
getirilmemesi halinde, gerekli işlemleri yapar.
(7) Islah OSB’lerden dönüşen OSB’ler ve bu OSB’lerle ortak altyapı bütünlüğü sağlamak
isteyen OSB’lerde; bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanamaması halinde
kredinin güvencesi olarak, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 taahhütname de teminat olarak
kabul edilebilir. 4562 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre alınacak müteşebbis heyet/genel kurul
kararına dayanılarak OSB tarafından katılımcılardan (Değişik ibare:RG-6/8/2019-30854)
tahsil edilen altyapı katılım bedelleriyle kredilerin geri ödenmesi sağlanır. Alınan müteşebbis
heyet/genel kurul kararları ile verilen taahhütname Bakanlık ve Hazine ve Maliye Bakanlığının izni
olmadan değiştirilemez.
Kredi faiz/kar payı desteği
MADDE 52 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-3/7/2020-31174)
(1) OSB’ler yatırım projeleri için Bakanlıktan kredi faiz/kar payı desteği talebinde
bulunabilir. Bakanlıkça belirlenen şartları taşıyanlardan uygun görülen OSB yatırım projeleri için
bankalardan Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerde faiz/kar payı desteği, bütçe imkânları
doğrultusunda bütçe kaynaklarından karşılanabilir.
(2) Azami faiz destek oranı her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.
(3) Banka kaynaklarından OSB’lere kullandırılacak kredi şartlarına ilişkin hususlar Bakanlık
tarafından belirlenir.
(4) Kredi faiz/kar payı desteği;
a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullandırılan veya kamu kaynaklarından sübvanse
edilen krediler,
b) Kullanılmış makine ve teçhizat,
c) 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamındaki faiz desteğinden yararlanan
yatırım harcamaları,
ç) OSB tarafından kurulmuş ya da kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yatırım
harcamaları,
için uygulanmaz.
(5) Faiz/kar payı desteğinden yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının faiz desteklerinden yararlanamaz.
(6) Kullanılan kredilerin faizinin/kar payının ve anaparalarının OSB tarafından itfa
planlarında belirtilen sürelerde geri ödenmemesi halinde, yapılmayan ilk ödeme, ilgili bankalar
tarafından en kısa sürede Bakanlığa bildirilir ve Bakanlıkça faiz/kar payı desteği ödemeleri
durdurulur. OSB’nin kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin daha sonra ilgili
bankalar tarafından Bakanlığa bildirilmesi halinde, faiz/kar payı desteği ödemeleri başlangıçta
öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar başlatılır. Kredi geri
ödemesindeki gecikmeye ait her türlü giderler kredi faiz/kar payı desteği kapsamı dışındadır. Kredi
faizinin/kar payının ve/veya anaparalarının geri ödemesine ait yükümlülüklerin kredi dönemi
boyunca art arda iki taksit aksatılması halinde faiz/kar payı desteği ödemesine son verilir.
(7) Kredinin amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde faiz/kar payı desteği durdurulur. Bu
durumda OSB tarafından Bakanlıkça ödenen tutara, ilgili bankanın bu kapsamdaki krediye
uyguladığı faiz veya kâr payı oranı uygulanması suretiyle tespit edilecek meblağ, bütçeye gelir
kaydedilmek üzere beş işgünü içerisinde Bakanlık Merkez Muhasebe Birimi hesabına yatırılır.
(8) Bakanlık, ikinci fıkrada belirtilen azami oranı aşmamak üzere kredi faiz/kar payı desteği
puanını, ödeme şekil ve şartlarını, kanun, yönetmelik ve protokol hükümleri çerçevesinde tekrar
gözden geçirmeye, gerekli hallerde değişiklik yapmaya ve ek şart koymaya yetkilidir.
OSB’lerin hesap ve işlemlerinin denetimi
MADDE 53 –( 1) Gelir ve gider hareketi bulunan OSB’lerin her türlü hesap ve işlemlerini
inceleyen yeminli mali müşavirler, düzenleyecekleri denetim raporlarını inceleme dönemini takip
eden yılın Mart ayı sonuna kadar tamamlar. Denetim raporunun tamamlandığı tarihi takip eden en
geç 15 gün içinde yeminli mali müşavirler, denetim raporlarını müteşebbis heyet/genel kurul ile
yönetim kurulu başkanlığına ve Bakanlığa eş zamanlı olarak (M ülga ibare:RG-6/8/2019-
30854) (…) gönderir.
(2) (Değişik:RG-16/4/2020-31101) OSB’ler, pay defteri hariç olmak üzere, 13/1/2011
tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda anonim şirket için öngörülen defterleri tutarlar.
Müteşebbis heyet aşamasında olan OSB’lerde, müteşebbis heyet toplantılarında görüşülen
hususlar ve alınan kararlar müteşebbis heyet toplantı ve müzakere defterine kaydedilir.
Müteşebbis heyetin görevinin sona erdiği genel kurula geçen OSB’lerde ise, genel kurul toplantı
ve müzakere defteri tutulur ve bu deftere genel kurul toplantılarında görüşülen hususlar ve alınan
kararlar kaydedilir. OSB’nin muhasebesi ile ilgili olarak defterlere yapılacak kayıtlarda, Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslara uyulur.
ALTINCI BÖLÜM
Arsa Tahsis ve Satışları, Kiralama
Kurulamayacak tesisler
MADDE 54 – (1) (Mülga:RG-27/5/2021-31493)
(2) (Mülga:RG-27/5/2021-31493)
( 3 ) (Değişik:RG-27/5/2021-31493) OSB’de kurulmasında sakınca görülen tesisler
hakkında, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların
faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin alınması kaydıyla; müteşebbis heyet
veya genel kurulca belirlenen prensipler çerçevesinde yönetim kurulunca karar verilir. Gerekmesi
halinde konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş veya rapor alınır. OSB’de kurulamayacağına
karar verilen tesise ilişkin nihai karar, ilgilinin başvurusu üzerine Bakanlık Makamından alınacak
onay ile verilir.
Arsa tahsisi
MADDE 55 –( 1) Arsa tahsisleri, onaylı parselasyon planına göre alt yapısı tamamlanmış
alanlarda müteşebbis heyet veya genel kurulun belirlediği prensipler çerçevesinde yönetim kurulu
tarafından yapılır. Ancak onaylı parselasyon planına göre altyapısı tamamlanmamış alanlarda;
altyapının tamamlanmamış olmasına rağmen 60 ıncı maddede belirtilen sürelere de uyulacağına
ilişkin muvafakat alınması koşuluyla arsa tahsisi yapılabilir.
(2) Tahsisi veya satışı yapılmamış parseller OSB’nin internet sitesinde sürekli ve güncel
olarak yayımlanır, yayımlamayan OSB yönetim kurulu görevini yerine getirmemiş sayılır.
(3) Arsa tahsis talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler OSB’ye yazılı olarak
başvururlar. Tahsis talepleri 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Ret edilen talepler gerekçeli ve yazılı
olarak Bakanlığa ve talep sahibine en geç 15 gün içerisinde bildirilir. Taleplerin uygun bulunması
halinde, başvuru tarihindeki parsel tahsis fiyatı esas alınır ve yatırımın ihtiyaç duyduğu alan
büyüklüğüne göre parsel tahsis edilerek ilgililere yazılı olarak bildirilir. Arsa tahsisi, yönetim
kurulunun tahsis kararını müteakip OSB tarafından 10 iş günü içerisinde ilgililere yazılı olarak
bildirilir ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde (Mülga ibare:RG-6/8/2019-30854) (…) arsa
tahsis sözleşmesinin imzalanması ile kesinleşir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde talep
sahibince sözleşme imzalanmaması durumunda tahsis kararı geçersiz sayılır.
(4) Yabancı katılımcıların arsa tahsis talepleri, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan
Yabancı Yatırımlar Kanunu, 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu ve diğer mevzuat
hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
(5) Bu Yönetmelikte belirtilen Bakanlık kredileri kullanımı hariç olmak üzere, tahsis veya
satışı yapılan parseller üzerinde katılımcının muvafakati alınmaksızın OSB tüzel kişiliği tarafından
hiçbir suretle gerçek veya tüzel üçüncü şahıslar lehine ipotek, rehin gibi işlemler tesis edilemez.
(6) Her halükarda OSB tarafından tahsis edilecek veya satışı yapılacak parsel üzerinde
ipotek, rehin vb. işlem bulunması halinde parsel tahsisi yapılacak gerçek veya tüzel kişi bu
durumdan haberdar edilir. Ayrıca parselin ipotekli, rehinli vb. olduğu hususunun arsa tahsis
sözleşmesinde yer alması zorunludur.
(7) OSB’nin teknik alt yapı hizmetlerinin gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyulan altyapı ve
üstyapı tesislerini yapacak kamu veya özel kurum ve kuruluşların tabi olduğu mevzuat nedeniyle
bu tesislerde mülkiyet devri gerekmesi halinde, müteşebbis heyet veya genel kurul kararı ile
arsanın mülkiyeti ilgili kamu veya özel kurum ve kuruluşlara devredilebilir. Bu çerçevede mülkiyeti
devredilen arsalar, devir amacı dışında kullanılamaz ve amacının sona ermesi halinde, bu arsa yılı
içerisinde OSB tüzel kişiliğine devredilir.
Sözleşme düzenleme ve arsa bedeli
MADDE 56 – (1) Kredi kullanan OSB’lerde, arsa tahsislerinde, OSB ile katılımcı arasında
(M ülg a ibare:RG-16/4/2020-31101) (…) “Arsa Tahsis Sözleşmesi” düzenlenir. Arsa
tahsisinin kesinleştiği tarihi takip eden ayın ilk haftası içerisinde Bakanlığa bilgi verilir.
(2) Kredi kullanan OSB’lerde arsa tahsis sözleşmesinin bir nüshası ilgili banka şubesine, bir
nüshası Bakanlığa gönderilir.
(3) Parsel metrekare birim maliyeti; altyapısı tamamlanmış ve işletmeye geçmiş OSB’lerde
her yeni, ilave yatırım gideri ve cari giderin muhasebe kayıtlarına yansıtıldığı tarihten itibaren her
bir gider kaleminin harcama tarihi dikkate alınarak arsa satış bedelinin kesinleştiği tarihe kadar
geçen süre için, 213 sayılı Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı ile güncellenerek
elde edilen toplam tutarın, toplam sanayi alanına bölünmesiyle hesaplanır. Arsa satış işlemini içine
alan yılın ilk günü ile satış tarihi arasındaki kıst dönem için yapılacak yeniden değerleme işleminde,
213 sayılı Kanun uyarınca belirlenen cari yıl yeniden değerleme oranı kullanılır. Yeniden
değerleme oranının yürürlüğe girdiği 1986 yılına kadar olan yıllara ait hesaplamalarda ise
müteahhitlik karne katsayısı esas alınır. Bulunan metrekare birim maliyetinin %25 fazlasını
geçmemek üzere parsel metrekare birim satış fiyatı belirlenir ve arsa tahsisi veya satışı bu bedeli
geçmemek üzere yapılır. Altyapı yatırımları devam eden OSB’lerde, yatırım tutarları ve diğer
masraflar tahmini olarak hesaplanır ve kalan harcamalar için taahhütname alınır. Bu şekilde
hesaplanan parsel metrekare birim maliyeti, yeniden değerleme oranlarına göre güncellenir. Parsel
metrekare birim maliyetinin döviz cinsinden belirlenmesi halinde yeniden değerleme oranlarına
göre güncelleme yapılmaz. OSB’nin yapımı tamamlandığında kesinleşen arsa bedeli ile tahmini
bedel arasında oluşan fark, arsa satış bedeline ilave edilir.
(4) (Mülga:RG-16/4/2020-31101)
(5) Tahsis nedeni ile tahsil olunan meblağlar avans niteliğinde olup bu meblağlar arsa
satışından alınacak olan peşinata dâhil edilir.
(6) İnşaatı devam eden OSB’lerde, katılımcıların satış bedelinden kalan borcu ve tahsis
bedelinden tahsil edilen meblağlar, OSB’nin muhasebe kayıtlarındaki tarihler baz alınarak yeniden
değerleme oranlarıyla güncellenir.
(7) Bu maddeye göre belirlenen parsel metrekare birim maliyeti ve parsel metrekare birim
satış fiyatı, OSB internet sitesinde sürekli ve güncel olarak yayımlanır ve Bakanlığa bildirilir.
Arsa tahsis ve satış gelirleri
MADDE 57 –( 1) Bakanlık kredisi kullanan OSB’lerde, arsa tahsisleri ve satışlarından
elde edilen meblağ ile ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılır:
a) OSB, katılımcılara tahsis edeceği arsalardan alacağı tahsis ve satış bedellerini bankanın
mahalli şubesinde açılacak “Arsa Satışları Hesabına” yatırır. Kredi borcu ödeninceye kadar bu
hesabı banka takip eder, tahsis veya satıştan elde edilen meblağ ile kredi taksitlerinin vadesinde
ödenmesini sağlar.
b) Arsa tahsis ve satışlarından elde edilen meblağı yönetim kurulunun yatırmadığının tespit
edilmesi durumunda; söz konusu tutar peşinat ise satış sözleşmesinin yapıldığı tarihten, taksit ise
vade tarihinden yatırılış tarihine kadar geçen süre için Banka, Bakanlık lehine 21/7/1953 tarihli ve
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen
oranlarda geciken süre için gün esasına dayalı olarak gecikme faizi uygular ve tahsilini takiben
Genel Bütçeye gelir kaydeder.
c) OSB’lerin arsa satışlarından elde ettikleri meblağ, ödemesiz dönemde ve daha sonra
borçlarının olmaması halinde taksit tarihleri ile bağlantılı olmak şartıyla, bankanın mahalli şubesinde
açılacak vadeli hesaplarda değerlendirilir. Bu hesapta birikecek meblağ, öncelikle gider vergisi,
komisyon, vadesi gelmiş anapara taksitleri, faiz borçları ve tahsisi iptal edilen arsa bedellerinin
iadesi için, kalanı da OSB’nin işleri için kullanılır.
Ç) OSB’den arsa tahsis veya satışı yapılan gerçek veya tüzel kişilerin spekülasyon
yapmamaları ve beyan ettikleri sanayi tesislerini makul bir süre içinde kurmaları için OSB gerekli
bütün tedbirleri alır ve parsellerin tapu kayıtlarına da “geri alım hakkı” şerhini koydurur. Arsa
üzerinde, üretime geçmedikçe geri alım hakkı şerhi tapu kayıtlarından kaldırılmaz.
Tapu verme
MADDE 58 –( 1) OSB’lerde, (Değişik ibare:RG-6/8/2019-30854) sanayi parseli
tahsisi yapılan katılımcılardan;
a) Tahsis bedelini defaten ödeyenlere veya tahsis bedelinden kalan borcu için teminat
mektubunu,
b) OSB’nin kesin olarak belirleyeceği arsa bedelleri ile yapılacak diğer yatırımlara itirazsız
olarak katılacağını belirten noter tasdikli taahhütnamesini,
OSB’ye verenlerden; 43 üncü maddenin birinci fıkrasında aranan şartı sağlayan ve işyeri
açma ve çalışma ruhsatı alarak tesisi üretime geçenlere geri alım hakkı şerhi konulmadan, yapı
kullanma izni alması şartı ile tesisi üretime geçmeyenlere ise geri alım hakkı şerhi konularak,
ipoteksiz tapuları verilir.
(2) Kredi kullanan OSB’lerde ipoteğin kaldırılması talebi ile birlikte yönetim kurulu kararı,
yapı kullanma izin belgesi ve/veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı, OSB tarafından Bakanlığa
gönderilir.
(3) Kendisine tahsis edilen parsel üzerinde gerçekleştireceği sabit yatırım tutarının en az
%50’si tutarında bankalar veya kredi kuruluşlarından yatırım kredisi alan katılımcılara, bu durumu
banka ile aralarında imzalanan kredi sözleşmesi ile belgelemeleri, tahsis bedelini defaten ödemeleri
veya tahsis bedelinden kalan borcu için teminat mektubunu, OSB’nin kesin olarak belirleyeceği
arsa bedelleri ile yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını belirten noter tasdikli
taahhütnamesini OSB’ye vermeleri ve 43 üncü maddenin birinci fıkrasında aranan şartı
sağladıklarını projeleri ile belgelemeleri durumunda üretime geçme şartı aranmaksızın geri alım
hakkı şerhi konulmadan tapuları verilebilir. Bu durumda Bakanlık kredisi kullanan OSB’lerde
ipotekli, Bakanlık kredisi kullanmayan OSB’lerde ipoteksiz tapu verilir.
(4) Hâlihazırda geri alım hakkı şerhli tapusunu alan katılımcılar hakkında bu hükümler
kıyasen uygulanabilir.
(5) OSB’lerin kuracağı gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yapılan parsel tahsislerinde, birinci
fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartların sağlanması halinde, üretime geçme şartı
aranmaksızın ve geri alım hakkı şerhi konulmadan ipoteksiz tapuları verilebilir.
(6) OSB sınırları içerisinde yer alan, OSB mülkiyetinde bulunmayan taşınmazların
tamamının tapu kaydına “taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB’den
uygunluk görüşü alınması zorunludur.” Şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu
taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.
(7) OSB uygunluk görüş taleplerini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır. Olumsuz görüşler
Bakanlığa ve talep sahibine gerekçeleri ile birlikte en geç onbeş gün içinde bildirilir. Uygunluk
görüşü verilmesi ile ilgili OSB tarafından (Değişik ibare:RG-6/8/2019-30854) tapu harcının
%1’ini aşmamak üzere hizmet bedeli alınabilir.
Ödemelerin zamanında yapılmaması
MADDE 59 –( 1) (Değişik:RG-6/8/2019-30854) Arsa tahsis ve satış bedeli, katılımcı
veya kiracılardan tahsil edilecek alt yapı katılım payları, elektrik, su, atıksu, doğalgaz ve benzeri
satış ve hizmet bedeli ödemelerinin vadesinde yapılmadığı takdirde, gecikme süresi için
ödenmeyen tutara; 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gün esasına dayalı
olarak gecikme zammı uygulanır.
(2) OSB, katılımcının vade tarihinden itibaren 2 ay içinde yazılı başvurusu halinde, taksit
ödeme süresini, gecikme faizi uygulamak şartıyla en fazla 6 aya kadar uzatabilir. Yazılı başvuruda
bulunmayan veya talebi kabul edilmeyen katılımcının taksit ödeme gecikme süresinin 3 ayı aşması
halinde, mücbir sebep halleri hariç olmak üzere, katılımcıya tahsis edilen arsa geri alınır.
(3) Katılımcı, arsanın geri alınması nedeniyle hiçbir faiz ve tazminat talep edemez.
(4) Katılımcıdan parselin geri alınması halinde, katılımcının o ana kadar yaptığı arsa tahsis
bedeli, 62 nci maddede belirlenen şekilde hesaplanır ve en geç bir yıl içinde OSB tarafından
katılımcıya ödenir.
Arsa tahsis iptali
MADDE 60 –( 1) Tahsis edilen (Değişik ibare:RG-6/8/2019-30854) sanayi parseli ile
ilgili olarak;
a) Tahsis tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştireceği yapıya ait projeleri OSB’ye
tasdik ettirerek yapı ruhsatını almayan,
b) Yapı ruhsatı aldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatını almayan,
c) 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki
Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre “ÇED Gerekli Değildir” veya “ÇED Olumlu” kararı
almayan,
katılımcılara yapılan tahsis, yönetim kurulu tarafından iptal edilir.
(2) Makul sebeplerin varlığı halinde birinci fıkranın;
a) (a) bendinde belirtilen süre toplamda (Değişik ibare:RG-3/7/2020-31174) 1 yılı,
b) (b) bendinde belirtilen süre ise toplamda 2 yılı
geçmemek üzere yönetim kurulu tarafından uzatılabilir.
(3) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen sürede de inşaata başlanmış ve (Değişik
ibare:RG-16/4/2020-31101) iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alamamış katılımcılar için ise bu
süre toplamda (Değişik ibare:RG-3/7/2020-31174) 2 yılı geçmemek üzere Bakanlık tarafından
uzatılabilir.
(4) Bakanlığın, Avrupa Birliği ile birlikte yürüttüğü Katılım Öncesi Mali Yardım Programı
kapsamındaki projeler için yapılan arsa tahsislerinde, projenin program otoritesince
desteklendiğinin her yıl proje yararlanıcısı tarafından belgelenmesi şartıyla birinci fıkranın (a)
bendinde belirtilen süre, OSB tarafından uzatılır.
Başkalarına devir
MADDE 61 –( 1) Katılımcıların satın aldığı parsellerin tapu kayıtlarına geri alım hakkı
şerhi konur.
(2) Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde amacı dışında kullanılamaz.
(3) Bu arsalar katılımcılar veya mirasçıları tarafından borcun tamamı ödenmeden ve işyeri
açma çalışma ruhsatı almadan satılamaz, devredilemez ve temlik edilemez. Bu husus tapuya şerh
edilir. Arsa tahsis ve satışının şirket statüsündeki katılımcılara yapılması halinde, borcu ödenmeden
ve işyeri açma çalışma ruhsatı almadan arsanın satışını ve spekülatif amaçlı işlemlerle mülkiyet
hakkının devrini önlemeye yönelik tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.
( 4) (De ğişik cümle:RG-6/8/2019-30854) Arsa tahsisi veya satışı yapılan; firmanın
tasfiyesi veya veraset halinde, firmanın ortaklarına veya varislere tahsis hakkının devri
mümkündür. Bu konudaki işlemlerin muvazaalı olup olmadığının tetkikiyle sonucuna göre gerekli
tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir. 6102 sayılı Kanunun ilgili hükümleri kapsamında devralma
şeklinde birleşme veya yeni kuruluş şeklinde birleşme şeklindeki şirket birleşmelerinde,
birleşmenin ticaret siciline tescilini müteakip, devrolunan şirketin parsel tahsisi, devralan şirkete
devredilir. Bu durumda, Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinde belirtilen sürelerin hesaplanmasında
devrolunan şirketin parsel tahsis tarihi esas alınır.
(5) OSB’ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya
katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde;
Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB’nin kuruluşp rotokolünde
öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında
kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.
(6) Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın
aldığı taşınmazı sadece OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya
tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya
vermek zorundadır.
(7) Yukarıdaki hususlara aykırılığın mahkemelerce tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda
olursa olsun, tahsis veya satış tarihindeki bedeliyle geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve
satışı yapılır.
(8) Alıcı tapusunu aldıktan ve tesisini ikmal ettikten sonra devir ya da satış söz konusu
olması halinde; OSB’nin ve yeni alıcıdan alacağı taahhütnamede ve yapacağı sözleşmede, ilk
alıcının taahhütnamesi ile sözleşmesinde bulunan hükümleri çıkarma veya yeni hükümler koyma
hakkı vardır.
Arsa tahsisinin iadesi veya iptali
MADDE 62 – (1) Katılımcı, istediği zaman parsel tahsis işleminden vazgeçebilir.
(2) Katılımcı, inşaatını süresinde ya da verilen ek süre içinde bitirmediği takdirde; temel
atmış veya temel inşaatını bitirmiş olsa bile OSB, tahsisi iptale yetkilidir.
(3) Her iki durumda ödenecek arsa bedeli; 56 ncı madde kapsamında, OSB tarafından
parsel tahsis veya satış işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren, arsa tahsis iadesi veya iptali
işleminden dolayı ödeme yapılacak tarihe kadar, 213 sayılı Kanun uyarınca belirlenen yeniden
değerleme oranı ile güncellenir. Arsa tahsis iadesi veya iptali işlemini içine alan yılın ilk günü ile
ödeme yapılacak tarih arasındaki kıst dönem için yapılacak yeniden değerleme işleminde, 213
sayılı Kanun uyarınca belirlenen cari yıl yeniden değerleme oranı kullanılır. Hesaplanan tutarı
geçmemek üzere, arsa iade veya iptal bedeli, geri alındığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde
OSB tarafından katılımcıya ödenir. ( E k cümle:RG-16/4/2020-31101) Her hâlükârda
katılımcıya geri ödenecek tutar, güncel parsel tahsis bedelinin üzerinde olamaz. Bu şekilde
iade/iptal işlemi yapılarak paralarını alan katılımcıların yeniden müracaat etmesi halinde hiçbir
öncelik hakları olmaz.
(4) İptal veya iade edilen parsellerde, eğer inşaat temel seviyesinin üstüne çıkmışsa,
iptal/iade tarihinden itibaren 3 ay içerisinde inşa edilmiş kısmın eski ve yeni katılımcılar tarafından
OSB’den uygunluk görüşü alınmasından sonra rızaen belirlenecek bedelinin ödendiğinin
belgelendirilmesi şartıyla yeni katılımcıya arsanın tahsisi yapılır. Süre bitiminde inşa edilmiş kısmın
rızaen satışının yapılmaması halinde ilgili Mahkeme tarafından belirlenecek bilirkişi marifetiyle
tespit edilen bedel üzerinden satışı, OSB tarafından yapılır.
Katılımcının tesisini kiralama şartları
MADDE 63 – (1) Kiralamanın yapılabilmesi için;
a) Kiralanacak tesisin tapusunun alınmış olması,
b) Katılımcının OSB’ye karşı vadesi geçmiş hiçbir borcunun bulunmaması,
c) OSB yönetim kurulunca, kiralamanın mevzuat çerçevesinde usul ve esaslara uygun
olduğuna ilişkin karar alınması,
gerekmektedir.
(2) Kiralama halinde;
a) Kiralayandan;
1) (Değişik:RG-6/8/2019-30854) Tapu belgesi,
2) Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiraya verilmesine ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar
kurulu kararı,
3) Ticaret sicili tasdiknamesi,
4) Yapılacak kira sözleşmesi örneği,
5) Tesisin sanayi parselinde bulunması halinde, tesisin bağımsız bölüm oluşturmadan bir
bütün halinde kiraya verileceğine dair beyan.
b) Kiracıdan;
1) Ticaret sicili tasdiknamesi,
2) Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiralanmasına ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar
kurulu kararı,
3) Yapılacak faaliyeti açıklayan bilgi ve belgeler,
4) OSB tarafından hazırlanan ve kurulacak tesisin elektrik, su, doğal gaz, çalışan sayısı,
atıkları ve atık özellikleri vs. bilgilerini gösterir firma yetkililerince imzalı bilgi formu,
5) Yapılacak kira sözleşmesi örneği,
6) OSB mevzuatı ile OSB içt alimatname ve sözleşmelerine uygun faaliyet gösterileceğine
dair noter tasdikli taahhütname,
istenir.
(3) OSB tarafından onay verilmeden üçüncü kişilerin kullanımına tahsis edilen tesislere,
elektrik, su ve doğalgaz dahil hiçbir hizmet verilmez.
(4) Sanayi tesislerinin işletilmesine ilişkin olarak, Kanun ve Yönetmelikle katılımcılara
getirilen yükümlülüklerden kiracılar da sorumludur.
(5) Sanayi parsellerindeki tesislerde bir katılımcı ya da katılımcının kiracısı üretim yapabilir.
6102 sayılı Kanunda tanımlanan hâkim ve bağlı şirketler, Kanunun geçici 1 inci ve geçici 2 nci
maddesi kapsamında kurulan OSB’lerdeki 1/7/2017 tarihinden önce yapı kullanma izni almış olan
tesisler ve geçici 5 inci maddesi kapsamında kurulan OSB’lerde, tesisin (Mülga ibare:RG-
16/4/2020-31101) (…) bir bütün halinde kiraya verileceğine dair beyan aranmaz. Bu kapsamda
(Değişik ibare:RG-16/4/2020-31101) bağımsız bölüm oluşturulmaması kaydıyla, kiralanacak
bölüm büyüklüğü ve sayısı, müteşebbis heyetin/genel kurulun bölgenin teknik altyapı durumunu da
göz önünde bulundurarak alacağı kararlar ile belirlenir.
(6) Katılımcının, 6102 sayılı Kanunda tanımlanan hâkim ve bağlı şirket niteliğinde olması
durumunda, katılımcının parselde üretim faaliyetini sürdürmesi şartıyla, şirketler birliğinde yer alan
diğer şirket/şirketlere, ana faaliyet konusunun herhangi bir aşamasında faaliyet göstermesi için
kiralama yapılabilir.
(7) OSB içinde yer alan taşınmazlar, finansal kiralama sözleşmesine konu edilebilir. Bu
durumda;
a) OSB yönetiminden uygunluk görüşü alınması zorunludur.
b) Devlet tarafından arsa teşviki verilen arsalar için finansal kiralama sözleşmesi yapılamaz.
c) Satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz.
Ç) Finansal kiracının, bölgenin kuruluş protokolünde katılımcılar için öngörülen niteliklere
sahip olması zorunludur.
d) Finansal kiracı, katılımcının hak ve yükümlülüklerine sahip olur. (Değişik cümle:RG-
6/8/2019-30854) Alt kiralama yapılması halinde, finansal kiracıdan tapu belgesi istenmez.
e) Finansal kiralama sözleşmesinin, mülkiyetin finansal kiracıya geçmesinden önce herhangi
bir nedenle sona ermesi hâlinde, finansal kiralama şirketi mülkiyetinde bulunan taşınmazı sadece
bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl
içinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere finansal kiralama da dâhil olmak
üzere kiraya vermek zorundadır. Bu durumda eski finansal kiracının vermiş olduğu taahhütler,
yeni alıcı veya kiracı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. Finansal kiralama şirketi taşınmazı iki
yıl içinde satmaz veya kiraya vermez ise taşınmaz OSB tarafından finansal kiralama bedeli
üzerinden satın alınabilir.
Aykırılıkların giderilmesi
MADDE 64 –( 1 ) Katılımcının, OSB’deki işletmesinde, belirlenmiş prensip ve
yüklenimlere aykırı düşen hareketlerde bulunması ve OSB tarafından süre tayini suretiyle
yapılacak yazılı bildirimlere rağmen bu hareketlerinde ısrar etmesi halinde; OSB, bu durumları
engellemek için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.
YEDİNCİ BÖLÜM
Altyapı Tesisleri Kurma ve İşletme
Alt yapı tesisleri kurma ve işletme hakkı
MADDE 65 – (1) OSB’lerin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi,
arıtma çamuru depolama, kurutma ve yakma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve
genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve
satışını yapma hakkı sadece OSB’nin yetki ve sorumluluğundadır. 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı
Doğal Gaz Piyasası Kanunu çerçevesinde doğalgaz dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgelerinin
talebi ve muvafakati ile organize sanayi bölgeleri için şebeke ve bağlantı hattı yatırımları yaparak
organize sanayi bölgelerinde dağıtım faaliyeti gerçekleştirebilirler. Bu faaliyetlerin hangi koşullarda
yapılabileceğine ilişkin usul ve esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından Bakanlık ile
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygun görüşleri alınarak belirlenir. OSB’ler, Bakanlıktan
izin almak kaydıyla ayrı şirket kurma şartı aranmaksızın OSB alanı içerisinde öncelikle kendi
ihtiyacı olmak üzere elektrik üretim tesisleri kurma ve işletme hakkına sahiptir. OSB’deki
katılımcıların elektrik üretim tesisleri kurması ve işletmesi OSB iznine tabidir. Atıkların ortak
arıtma tesisinin kabul edebileceği standartlara düşürülmesi amacıyla münferiden ön arıtma tesisi
yapılması gerekir.
(2) OSB’ler, faaliyetleri için anonim şirket kurabilir ya da kurulu bir anonim şirkete ortak
olabilir. Şirket sözleşmesinde, yönetim ve hisse çoğunluğunun OSB’lerde kalacağı ve bu hükmün
değiştirilemeyeceği hususuna yer verilir. (Ek cümleler:RG-3/7/2020-31174) Ayrıca, OSB’lerin
Bakanlığın iznini alarak kurdukları anonim şirketler, yatırımcının yazılı talebine istinaden OSB
mülkiyetindeki parseller de dâhil olmak üzere OSB içinde yer alan sanayi parselleri ve hizmet
destek alanında bulunan parsellerin üst yapılı veya üst yapısız alışına, satışına, kiralanmasına ve üst
hakkı kurulmasına ilişkin işlem tesis edebilirler. OSB’lerin kuracağı şirketler, katılımcı hak ve
yükümlülüklerine sahiptir. Bu şirketlerin ana sözleşmesinde, hisselerin tamamının OSB’lerde
kalacağı ve bu hükmün değiştirilemeyeceği hususuna yer verilir. Bakanlık, OSB’lerin kuracağı
anonim şirketin ana sözleşmesi, ortaklık yapısı, işleyişi, faaliyetleri ve diğer hususları hazırlayacağı
usul ve esaslar ile belirlemeye yetkilidir.
(3) Fiziki bütünlük veya coğrafi yakınlık bulunan OSB’ler, aldıkları kararlar doğrultusunda
alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla aralarında düzenleyecekleri protokol ile ortak alt yapı
tesisi kurabilir, işletebilir veya kurulmuş olan tesislerden faydalanabilir.
(4) OSB tüzel kişiliği ve OSB’de yer alan tesisler, arıtma veya atık işleme tesislerinin
kapasitelerine göre dışarıdan atık temin edebilir.
(5) OSB’de yer alan kuruluşlar, alt yapı ihtiyaçlarını OSB’nin tesislerinden karşılamak
zorundadır. OSB’nin izni olmaksızın altyapı ihtiyaçları başka bir yerden karşılanamaz ve bu
amaçla münferiden tesis kurulamaz. Bu kuruluşlar kendilerine tahsis edilen altyapı kullanma
hakkını başka kuruluşlara devir ve temlik edemez ve başkalarının kullanımına tahsis edemez.
(6) OSB; Bölge içinde yer alan işletmelerin ihtiyacı olan doğalgazı temin etmek için gerekli
alt yapıyı, konuya ilişkin mevzuat çerçevesinde kurar, işletir ve satın aldığı doğalgazın satışını,
bahsi geçen işletmelere yapar.
(7) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/9/2018 tarihli ve 8058 sayılı kararının ekinde
yer alan Doğalgaz Dağıtım Şirketleri Tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde Dağıtım Faaliyeti
Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yer almayan OSB’lerind oğalgaz dağıtım
faaliyetlerine ilişkin ilke ve kurallar Bakanlıkça çıkartılacak usul ve esaslar ile belirlenir.
(8) OSB, ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunu temin edebilmek amacıyla gerekli tesisleri
kurabilir ve işletebilir, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapabilir.
a) Su dağıtım hizmetinin verilebilmesi için, OSB ile katılımcı–abone arasında su hizmet
sözleşmesi düzenlenir.
b) Su tüketimleri OSB tarafından mühürlenen su sayaçları vasıtasıyla belirlenir.
c) Su bedeli, bölge müdürlüğü tarafından okunacak su sayacındaki sarfiyat üzerinden
tahakkuk ettirilir. 1 m3 suyun bedeli, maliyeti ile su hizmet payından oluşur. Su hizmetleri payı ise
OSB’lerin su temin etmek amacıyla yapacağı her türlü anlaşma sonucu proje, tesis yapımı, su
deposu ve pompa istasyonlarının bakım ve onarımı, işletilmesi, iletim ve dağıtım hattında olabilecek
arızaların bakım ve onarımı, müşterek tesis ve alanların su ihtiyaçlarının karşılanması, müşterek
yeşil alanların sulanması, personel ücretleri, su kayıpları ve benzeri giderlerin m3’e yansıtılması
esası ile tespit edilir.
ç) Su bedeli, son ödeme tarihine kadar OSB tarafından belirlenmiş banka hesap
numaralarına veya OSB veznesine yatırılır. Su bedelinin vadesinde ödenmesi için yönetim kurulu
her türlü tedbiri alır.
d) Abonelerin itirazları, su parasının ödenmesine mani değildir. Ayrıca abonelerin su bedeli
borçlarını ödememeleri halinde hiçbir ihbar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın abonelerin suyu
kesilir. Suyun kesilmesi halinde abonelerin uğrayacağı zarar ve ziyandan OSB sorumlu tutulamaz.
Su sayacının abonelerin kusuru olmaksızın arızalanması halinde, su sayacının devre dışı kaldığı
dönemdeki su tüketim miktarı, ihtilafsız aynı dönemki tüketim miktarına göre mevsim şartları göz
önüne alınarak OSB tarafından resen belirlenir.
e) Aboneler talep miktarından fazla su kullanamaz. Kullandığı takdirde fazla kullanılan
miktar için su bedeli, OSB’nin belirleyeceği esaslarda tahsil edilir.
f) Su sayacının mührünün kopması, su sayacına zarar verilmesi, sayacın sökülmesi, sayaçsız
veya sayacı çalıştırmayacak bir düzenle su kullanıldığı ve numaratörle oynandığı takdirde,
abonenin sayacının doğru çalıştığı dönemlere ait veya yoksa emsal tesis ortalama tüketiminin 6
katı tutarındaki su bedeli olarak tahakkuk ve tahsil edilir. Ayrıca, sorumlular hakkında Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Depozitosu hiçbir hüküm almaya gerek kalmaksızın OSB
lehine irat kaydolunur ve ayrıca sözleşmesi feshedilerek yasal işlem başlatılır. Abone her ne ad
altında olursa olsun, başka bir gerçek kişi ve tüzel kişiye su satamaz veya veremez, aksi takdirde
sözleşmesi hiçbir hüküm almaya gerek kalmaksızın feshedilerek, depozitosu irat kaydolunur.
g) Katılımcı tarafından yeraltından su elde edilmesi halinde, OSB bu kaynaklara sayaç takar
ve belirlenmiş su bedelinden daha düşük ücret alır.
(9) OSB yönetimleri, katılımcıların faaliyetleri sonucu açığa çıkacak tehlikeli/tehlikesiz
atıklar, hava kalitesine olumsuz etki edecek emisyonlar, tıbbi atıklar ve zararlı kimyasallar, gürültü
emisyonu, vb. gibi çevre kalitesine zarar verecek kirleticilere ilişkin yürürlükte olan mevzuat
hükümlerine ilişkin önlemler aldırmaya yetkilidir. Alınacak önlemlerden kaynaklanan maliyet
katılımcı tarafından karşılanır.
Atık su yönetimi, atık su arıtma tesisi ilk yatırım ve işletme maliyeti
MADDE 66 –( 1) OSB yönetimleri; mahallin en büyük mülki amirinin bilgi, denetim ve
gözetimi altında 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği koşullarına uyulması kaydı ile atık su altyapı tesislerinin inşası, bakımı ve
işletilmesinden sorumludur.
(2) Katılımcıların faaliyetleri sonucu açığa çıkan atıksuların OSB kanalizasyonuna deşarj
edilebileceği sınır değerlerini belirleyen Kanala Deşarj Standartları OSB yönetimlerince tespit
edilir.
(3) Arıtma tesisinin arıtma verimini düşüren, ünitelerini tehlikeye sokan, tahrip eden,
fonksiyonlarını engelleyen, çamur tesislerinin işletilmesini veya çamur bertarafını olumsuz yönde
etkileyen maddelerin kanalizasyon şebekesine verilmesi yasaktır.
(4) Atıksu arıtma tesisi bulunmayan ve belediyenin kanalizasyon sisteminden faydalanan
OSB’ler, yararlanılacak hizmetin ve hangi tarife üzerinden yararlanıldığının belirtildiği sözleşmeyi
karşılıklı olarak imzalamakla yükümlüdürler. Sözleşme şartları ve tarifeler; 27/10/2010 tarihli ve
27742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri
Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik şartlarına uygun
olmalıdır. OSB’ler, Belediye tarafından belirlenen Kanala Deşarj Standartlarına uymak
zorundadır. Belediyeler OSB’lere, sadece aldıkları hizmetlerin maliyetlerini dikkate alarak tarife
belirleyebilir. İlgili yönetmeliklere aykırı uygulama yapılamaz.
(5) Atıksu arıtma tesisi bulunan ancak arıtılmış atıksuyu deşarj edebileceği alıcı ortam
bulunmayan ve arıtılmış suyu belediyeye ait kanalizasyon sistemine deşarj eden OSB’lerden
Belediyeler tarafından, hiçbir ad altında atıksu bedeli alınmaz.
(6) Ortak atıksu arıtma tesisinin yatırımına katılımcılar; maliyetin %25’ini parsel
büyüklüğüne, %75’ini ise atıksu arıtma tesisinin teknik özelliği dikkate alınarak yönetim kurulunca
belirlenecek debi ve kirlilik yükünün oranlarına göre katılır. Bu yatırım bedeline katılım miktarının
tahsilinde; katılımcının tesisini faaliyete geçirip geçirmediği dikkate alınmaz.
(7) Arıtma tesisinin işletme masraflarında katılım payları ise atıksu debisi ve kirlilik
parametreleri esas alınarak yönetim kurulunca tespit edilir.
Bağlantı izin belgesi
MADDE 67 –( 1) Katılımcılar, kanalizasyon sistemine atık su bağlantısı yapılmadan önce
O S B tarafından belirlenen “Kanala Deşarj Standartları” doğrultusunda gerekli ise ön
arıtma/arıtma tesisini, kontrol bacası inşaatını ve kanalizasyon sistemine bağlantıyı OSB’nin
denetimi altında yapar. Daha sonra “Bağlantı İzin Belgesi” için başvuruda bulunur.
(2) Üretime başlanılması ile birlikte, en çok 30 gün süre ile 24 saatlik kompozit numuneler
alınarak OSB veya OSB’nin uygun gördüğü kurum tarafından bedeli katılımcı tarafından ödenmek
üzere analizleri yapılacak tesisin kirlilik parametreleri belirlenir.
(3) OSB, atık su arıtma tesisi giriş parametrelerine göre belirlenen “Kanala Deşarj
Standartları” na tesis atık suyunun uyup uymadığını kontrol ettirerek ön arıtmanın yapılıp
yapılmayacağına karar verir.
(4) Bağlantı izin belgesi alınması için OSB yönetim kurulu katılımcıya en çok 6 ay süre
tanır. OSB yönetim kurulu gerekli gördüğü takdirde bu süreyi artırabilir veya eksiltebilir. Kanala
deşarj standartları sağlanmadıkça, hiçbir katılımcıya bağlantı izin belgesi verilemez.
(5) Katılımcı en çok 6 ay süre içerisinde bağlantı izin belgesi almadığı takdirde OSB’nin
uygulayacağı her türlü yaptırımı kabul etmiş sayılır.
(6) Bağlantı izin belgesinde yer alan bilgilerin teknik ve idari sorumluluğu katılımcıya aittir.
(7) Kontrol bacası, debimetre, pH ölçüm cihazı ve benzeri gibi ölçüm cihazlarının
konabileceği büyüklükte ve OSB tarafından belirtildiği şekilde dizayn edilir. Katılımcı, varsa arıtma
tesisi ile kontrol bacasını iyi bir şekilde muhafaza etmek, ölçüm tesislerini her zaman kontrole hazır
halde tutmakla yükümlüdür.
(8) OSB gerekli gördüğü hallerde, bağlantı izin belgesinde belirtilen sorumlu teknik elemanın
değiştirilmesini talep edebilir.
(9) OSB gerekli gördüğü hallerde bağlantı izin belgesinde belirtilen ölçüm aralığından
bağımsız olarak istediği analizleri, bedeli katılımcıya ait olmak üzere, yapar veya yaptırabilir.
(10) Katılımcının atık su arıtma tesisi varsa, buna ait teknik bilgi ve dokümanları bir rapor
halinde OSB’ye verir. Atık su arıtma tesisi kapasitesi veya prosesinde yapılacak değişiklikler
önceden OSB’ye bildirilir. Aylık raporlar halinde atık su arıtma tesisi giriş debi ve kirlilik
parametre değerleri OSB’ye verilir.
(11) OSB, ani deşarj ve dökülmelerin olabileceği veya gerekli gördüğü kaynaklar için ilave
tedbirler isteyebilir.
(12) Deşarj standartlarının sağlanması ve ön arıtma gereğini ortadan kaldırmak üzere, atık
suların yağmur suları, soğutma suları, az kirli yıkama suları ve buna benzer az kirli sularla
seyreltilmesi yasaktır. Bu amaçla OSB’lerde kanalizasyon sistemi ayrık sistemde inşa edilir.
Katılımcıların yağmur suyu çıkışları, dinlendirme havuzları ve yağ tutuculardan geçirildikten sonra
yağmur suyu drenaj şebekesine bağlanır.
(13) OSB’nin yazılı izni olmadıkça yetkisiz hiçbir resmi ya da özel kişi veya kuruluş
tarafından kanalizasyon sistemine dokunulamaz, kanal şebekelerinin kapakları açılamaz, geçtiği
yerler kazılamaz, şebekelerin yerleri değiştirilemez, bağlantı kanalları inşa edilemez ve şebeke
sistemine bağlanamaz. Herhangi bir maksatla kullanılmak için kanalizasyon tesislerinden su
alınamaz.
(14) Bağlantı izin belgeleri üçer yıllık süreler için geçerlidir. Üretim miktar ve düzeninde
veya faaliyet türünde değişiklik yapacak olan katılımcılar OSB’ye başvurarak belgeyi yenilemek
zorundadır.
Katı atık yönetimi
MADDE 68 –( 1) OSB’de atıklarla ilgili olarak 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğine uygun olarak OSB tarafından hazırlanan
Atıkların Kontrolü Talimatında, katılımcıların faaliyetleri sonucu oluşan her türlü atıkların
bertarafının nerede ve ne şekilde yapılacağı belirtilir.
(2) Katı atık bertarafından kaynaklanan ilk yatırım ve işletme maliyetlerine katılım payları,
katı atığın cins ve miktarına göre hesap yöntemi, Atıkların Kontrolü Talimatında yer alır.
(3) Katı atık uzaklaştırılmasından kaynaklanan maliyet katılımcı tarafından ödenir.
(4) OSB alanında oluşan hafriyat toprağının üretildikleri yerde ayrı toplanması, geçici
biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi OSB’lerin yetki ve
sorumluluğundadır.
Yangın savunma sistemi
MADDE 69 –( 1) OSB’ler sektörel yapıya, coğrafi konuma ve benzeri şartlara uygun
olarak güvenlik, yangın ve afetlerden korunma gibi acil müdahale gerektiren durumlarda yapılacak
iş ve işlemleri belirten yönergeleri hazırlar ve uygular. Ayrıca, 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil
Savunma Kanununun Ek-9 uncu maddesi ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak İtfaiye Teşkilatı
kurabilir. Bu durumda yangın güvenlik ve yeterlilik uygulamaları kendi itfaiye gruplarınca
yürütülür.
(2) OSB’lerde işletmeler, itfaiye grubu tarafından istenen yangın ve patlamalara karşı
alınacak tedbirleri uygulamak, kendi bünyesinde gerekli tüm yangın önlemlerini sağlayarak itfaiye
raporu almak ve 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile ilgili hükümleri yerine getirmek zorundadır.
(3) İşletmelerin çalışanlarına yangına ilk müdahale edebilmesi amacıyla yangın eğitimi ve
tatbikatı varsa OSB itfaiye teşkilatınca yapılır ve sertifikalandırır. Ayrıca işletmeler; patlayıcı,
parlayıcı, yanıcı ve kimyasallarının bulunduğu depolarını gösterir planı ve işletme bünyesinde
oluşturulan “acil eylem planı”nın bir nüshasını OSB’ye teslim eder.
Güvenlik hizmeti ve hizmet alımı (Değişik başlık:RG-16/4/2020-31101)
MADDE 70 –( 1) (Değişik:RG-16/4/2020-31101) OSB’ler, katılımcıya tahsis veya
satışı yapılan parseller hariç, OSB alanında bulunan taşınır veya taşınmaz mallar ile canlıların
korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre görev yapan özel güvenlik birimi oluşturabilir.
(2) OSB alanında bulunan kuruluşlar, kendi sınırları içindeki korunma ve güvenliklerini,
kendi kuracakları özel güvenlik teşkilatı ile sağlayabilir.
(3) OSB’ler; yeterli sayı ve nitelikte eleman istihdam edememesi ve ihtiyaç duyması ve
yetkili organlarından karar alması halinde yürüteceği hizmetlerle ilgili olarak diğer OSB’lerden,
OSBÜK’den, yatırım destek ofisleri ve benzeri kurum vek uruluşlardan hizmet alımı yoluna
gidebilir. Ancak hizmet satın alınması, OSB’nin sorumluluğunu kaldırmaz.
(4) Bu şekilde hizmet temini halinde taraflar arasında protokol düzenlenir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Kredisi Kullanan OSB’lerde İhale Esasları
Kapsam
MADDE 71 –( 1) OSB’lerin, bedelini Bakanlıktan aldıkları kredilerden karşıladıkları her
türlü yapım işleri, Yönetmelik hükümlerine tabidir. İhale öncesi Bakanlık onayının alınması
zorunludur.
(2) Mühendislik ve müşavirlik hizmetleri ile yapım işi ihaleleri ilan edilmek suretiyle ve
kapalı teklif usulüyle yapılır.
(3) Bakanlığın uygun göreceği projelerde, OSB’lerin, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri
Bakanlık kredisi ile desteklenir. Bedeli Bakanlıktan alınan kredilerden karşılanan mühendislik ve
müşavirlik hizmetleri işi ihaleleri, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde yapılır.
İhaleye katılma şartları
MADDE 72 –( 1) Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılacakların, kanuni ikametgâh
sahibi olması, gerekli nitelik ve yeterliliği haiz bulunması, istenilen teminat ve belgeleri vermesi
zorunludur.
(2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinde ihaleye
katılamayacağı belirtilenler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya
başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.
İhale dosyasının hazırlanması
MADDE 73 –( 1) İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten ihale şartnamesi,
sözleşme tasarısı, teknik şartnameler Bakanlık tarafından tespit edilecek kriterlere göre OSB
tarafından hazırlatılarak ihale dosyası oluşturulur.
(2) Bu dosyada işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartların yanı sıra aşağıdaki
hususların da gösterilmesi zorunludur:
a) İşin adı, niteliği, nevi ve miktarı,
b) Keşif bedeli, geçici teminatın miktarı ve şartları ile kesin teminata ait şartlar,
c) İhale usulü, teklif alma şekli, teklifin teslim tarihi ve yeri,
ç) İhalenin yeri, tarihi ve saati,
d) İş ve işyeri sigortalanmasına ilişkin şartlar,
e) İhaleye katılamayacak olanlar,
f) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,
g) İşe başlama ve iş bitirme tarihleri, gecikme halinde alınacak cezalar,
ğ) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlilik kriterleri,
h) İhaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya iptal etmekte idarenin serbest olduğu,
ı) Vergi, resim ve harçların kim tarafından ödeneceği,
i) Ödeme yeri, şartları ve süresi ile avans verilip verilmeyeceği ile ilgili şartlar ve miktarı,
j) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlardaki değişiklikler nedeniyle eğer
ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,
k) Süre uzatımı verilecek haller ve şartları,
l) İhtilafların çözüm şekli,
m) OSB’nin adı, adresi, telefon ve faks numaraları,
n) Tekliflerin hazırlanması, verilmesi, dış zarf açılması, iç zarf açılması ile ilgili esaslar,
o) Tekliflerin geçerlilik süresi,
ö) İhaleye ortak girişim ve konsorsiyumların katılıp katılamayacağı,
p) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı,
r) İhale kararının ne şekilde kesinleştirileceği ve sözleşmenin imzalanma süreci.
Keşif bedeli
MADDE 74 –( 1) Keşif bedeli, tasdikli projelere göre, ilgili kurum ve kuruluşların
yayınladığı birim fiyatlar, analiz, tahmini bedeller ile maktu bedellerden oluşan ve yapılacak
imalatları kapsayan metrajlara dayalı keşif özetinde tespit edilen bedeldir.
(2) Proje müellifine hazırlattırılan keşfe esas projeler ve keşiflerin bölge müdürü ve kontrol
mühendisi tarafından hazırlık çalışmalarının izlenmesi, incelenip kontrol edilmesi ve yönetim
kurulunun temsil ve ilzama yetkili üyeleri ile birlikte imzalanması şarttır. Proje veya keşiflerdeki
hataların ve değişikliklerin sorumluluğu yönetim kuruluna aittir.
(3) Yönetim kurulu tarafından vize edilip, Bakanlığa tasdik ettirilen keşif bedelleri ihaleye
esas bedeldir. Bakanlık keşif özetleri ve eklerinde uygun gördüğü değişiklikleri yapmaya, bazı
imalatları kredi kapsamı dışında tutmaya yetkilidir. OSB yapılan düzeltmelere aynen uymak
zorundadır. OSB, ancak Bakanlık kredisi kullanmamak kaydıyla imalat değişiklikleri yapabilir.
İhale ilanı ve dosyası
MADDE 75 –( 1) İhale konusu olan işler Resmî Gazete ile mahalli gazetelerde ikişer defa
yayınlanmak suretiyle ilan edilir. Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 15 günden, son
ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz. İhale ayrıca Bakanlık internet sayfasında da
duyurulur.
(2) İhale dosyasının bedelli veya bedelsiz verileceği, şayet bedelli verilecekse satış bedeli ile
temin edileceği yer ihale ilanında belirtilir.
(3) İlanda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin adı, niteliği, yeri ve keşif bedeli,
b) İhale dosyası ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin yeri, tarihi ve saati,
ç) İhalenin usulü ve teklif alma şekli,
d) Geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerde aranan şartlar, belgeler ve yeterlilik kriterleri,
f) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,
g) OSB’nin adı, adresi, telefon ve faks numaraları.
Teminat ve teminat olarak kabul edilen değerler
MADDE 76 – (1) İsteklilerden, ihale konusu işin keşif bedelinin % 3’ünden aşağı olmamak
üzere geçici teminat, ihale bedelinin % 10’undan az olmamak üzere kesin teminat alınır.
(2) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:
a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Teminat mektupları,
c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu
senetler yerine düzenlenen belgeler.
(3) Teminat mektupları dışındaki teminatlar OSB tarafından belirlenecek banka şubelerine
yatırılır ve makbuzları ihale dosyasına konur.
İhale komisyonu
MADDE 77 –( 1) İhale komisyonları, müteşebbis heyetin kendi içerisinden seçeceği bir
başkan ve dört üye ile teknik ve muhasip üyelerden olmak üzere yedi kişiden oluşur.
(2) Komisyon eksiksiz olarak toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Kararlarda çekimser oy
kullanılmaz. Karara katılmayan üye muhalefet şerhinde gerekçesini belirtir. Alınan kararlar
tutanağa bağlanır.
(3) OSB, başvuru yapması halinde ihalenin Bakanlıkta, Bakanlıkça oluşturulacak komisyon
marifetiyle yapılmasını isteyebilir. İhalenin Bakanlıkta yapılması halinde İhale Komisyonu; biri
Komisyon Başkanı olmak üzere beş Bakanlık personeli ve OSB’yi temsilen iki üyeden oluşturulur.
(4) Yeterlik ve ihale aynı komisyonca yapılır.
Tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesi
MADDE 78 – (1) Tekliflerin hazırlanması ve sunulması:
a) Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dâhil olmak üzere ihaleye
katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı
veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın
yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve/veya kaşelenir.
b) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak kapalı zarf içerisinde sunulur. Teklif mektubunda
ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen indirim oranının veya
teklif bedelinin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti,
düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle
yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
c) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale
dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle
zamanında idareye ulaşmayan teklifler, işleme konulmayacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ç) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz
ve değiştirilemez.
(2) Tekliflerin alınması ve açılması:
a) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar verilir. İhale komisyonunca
teklif zarfları alınış sırasına göre incelenir. Bu incelemede, dış zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı
veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihale komisyonunun
açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi hususlarına
bakılır.
b) Dış zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılarak
katılımcı firmaların isimleri okunur. İsteklilerin teklif mektubunu içeren iç zarfları, yeterlik
sonucunda değerlendirilmek üzere açılmadan ayrılır. İsteklilerin dış zarf belgeleri ihale
komisyonunca değerlendirilmek üzere, yeterlik sonuçlarının açıklanacağı ve teklif mektuplarının
açılacağı gün ve saat belirtilerek oturum isteklilere kapatılır.
(3) Tekliflerin değerlendirilmesi:
a) Dış zarf değerlendirilmesi: İsteklilerin dış zarf belgeleri ve bu belgelere ilgili mevzuat
gereğince eklenmesi zorunlu olan ekleri, ihale komisyonunca değerlendirilerek, ihale konusu işi
yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve ihale dokümanında belirtilen şartlara
uygun olup olmadığı incelenir.
b) İç zarfların açılması: İlk oturumda tespit edilen gün ve saatte, isteklilerle birlikte hazır
bulunanlar önünde, ihale komisyonunca yapılan dış zarf inceleme sonuçları, yeterlik alamayan
isteklilerin değerlendirme dışı bırakılma nedenleri gerekçeleri ile birlikte açıklanır. Değerlendirme
dışı bırakılan isteklilere ait teklif mektubunu içeren iç zarfları açılmadan iade edilir. İhale
Komisyonunca dış zarf belgelerinin tamam olduğu tespit edilerek, yeterli bulunan isteklilere ait
teklif mektubunu içeren iç zarfları sıra ile açılarak, istekliler ile teklif ettikleri indirim oranları
açıklanır.
c) Bu işlemlere ilişkin ihale komisyonunca yapılan değerlendirmeler tutanağa bağlanır.
(4) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
a) İhalede, yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen geçerli teklifler içerisinden en
yüksek indirim oranı veya en ucuz teklif bedeli, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak
değerlendirilir. Birden fazla istekli tarafından aynı indirim oranının teklif edildiği ve bunların
ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda, ihale komisyonuna sunulan
“iş deneyimi belgeleri”nin fiyat dışındaki unsur olarak değerlendirilmesi suretiyle ekonomik açıdan
en avantajlı teklif belirlenecektir.
(5) İhale Komisyonu, ihale dokümanı esasları dahilinde isteklileri değerlendirir. İhale
komisyonu kararı üzerine OSB veya ihalenin Bakanlıkta yapılması halinde Bakanlık, verilmişo lan
bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. OSB veya Bakanlık bütün tekliflerin
reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
Sonuçlandırma ve sözleşme düzenlenmesi
MADDE 79 – (1) İhalenin karara bağlanması:
a) İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. İhale
komisyonu, bu esaslar doğrultusunda gerekçeli kararını belirleyerek onaya sunar.
(2) İhale kararının onaylanması:
a) İhale üzerinde bırakılan istekliden, ihalenin onayından önce, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), € ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda
olmadığına dair kanıtlayıcı belgeler istenecektir. İhale üzerinde bırakılan istekli en geç 7 gün içinde,
söz konusu belgeleri ibraz etmek zorundadır. İhale kararı, karar tarihini izleyen en geç 21 gün
içinde onaylanır veya gerekçesi açıkça belirtilmek suretiyle iptal edilir.
b) İhale üzerinde bırakılan isteklinin, yukarıda belirtilen belgeleri ibraz etmemesi halinde
veya kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olduğunun tespit edilmesi durumunda ihale kararı iptal
edilir ve bu isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. İhale, komisyon kararının onaylanması halinde
geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
(3) Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi:
a) İhale sonucu, ihale kararının onaylandığı günü izleyen en geç 10 gün içinde, ihale
üzerinde bırakılana veya vekiline imzası alınmak veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine
postalanmak suretiyle bildirilir.
(4) Sözleşmeye davet ve kesin teminat:
a) İhale kararı kendisine bildirilen ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin, bildirimi izleyen
günden itibaren 10 gün içinde, ihale dosyasında belirtilen oranda, sözleşmeye kaydolunacak kesin
teminatı vererek, noter kanalıyla sözleşme imzalaması şarttır.
b) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale bozulur, geçici teminat gelir kaydedilir ve Bakanlık kredisi ile yapılacak işlere ait
ihalelere 2 yıl süre ile katılamaz.
(5) Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu:
a) İhale üzerinde kalan istekli, kesin teminat vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir. Bu zorunluluklara uyulmadığı
taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin
geçici teminatı gelir kaydedilir.
(6) Sözleşme yapılmasında OSB’nin görev ve sorumluluğu:
a) OSB’nin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde
istekli, bu Yönetmelikte yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç 5 gün içinde, 10
gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu
takdirde geçici teminatı geri verilir.
(7) İhalenin sözleşmeye bağlanması:
a) OSB tarafından, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme,
OSB yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanarak ve notere onaylattırılarak tescil edilir.
Hakediş raporları
MADDE 80 –( 1) Bakanlık kredisi kullanmakta olan OSB’lerde hakediş raporları, yapılan
işler karşılığı kredilendirilmek amacıyla, ihale dosyasındaki şartnamelere ve kriterlere göre
düzenlenir.
(2) Hakediş raporları, OSB’nin kontrol mühendisi tarafından hazırlanarak imzalanmasını
müteakip, bölge müdürü ve OSB yönetim kurulu tarafından tasdik edildikten sonra Bakanlık veya
Bakanlığın uygun göreceği merciler tarafından kredilendirme açısından vize edilir.
(3) Bakanlık kredisi kullanmayan ve özel OSB’lerde hakediş raporları, yönetim kurulu
tarafından belirlenen şartlara ve kriterlere göre düzenlenir ve yine yönetim kurulu tarafından
onaylanır.
İstisnalar
MADDE 81 – (1) Yönetmelikte ve ihale dosyasında yer almayan diğer hususlar için kamu
ihale mevzuatının ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.
(2) Bakanlık kredisi kullanmayan OSB’ler ile özel OSB’ler, Yönetmeliğin ihale ile ilgili
(Değişik ibare:RG-6/8/2019-30854) sekizinci bölümünün kapsamı dışındadır.
(3) (Ek:RG-16/4/2020-31101) Bakanlık kredisinin, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde
dış finansman ile sağlandığı OSB yapım işi ihaleleri, kredi veren kuruluşun ihale usul ve esasları
dikkate alınarak Bakanlık tarafından oluşturulan Komisyonca yapılabilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
OSB Üst Kuruluşu
OSBÜK ve Organları
MADDE 82 –( 1) OSB Üst Kuruluşunun amacı, OSB’ler arası uygulama birlikteliği ve
işbirliğini sağlamak, dayanışmayı temin etmek, OSB’lerin sorunlarının çözümüne yönelik ilgili
kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ve çalışmalar yapmak, Bakanlık ile OSB’ler
arasında koordinasyonu sağlamak ve Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmektir.
(2) OSBÜK, tüzel kişiliğinik azanmış OSB’lerin katılımıyla hazırlanan OSBÜK
Protokolünün Bakanlık tarafından onaylanmasıyla kurulur ve tüzel kişilik kazanır.
(3) OSBÜK Protokolü; adı,a dresi, amacı, kurucu üyelerin adı, temsil ettikleri kuruluşlar,
üyelik şartları, temsil ve ilzama yetkilendirilmiş üyeleri, yürürlüğe giriş koşulu, imzaları ve tarihi,
Bakanlığa sunuş dilekçesi ve Bakanlık onay bölümünü içerir.
(4) Tüzel kişilik kazanan tüm OSB’lerin, OSBÜK’e üyeliği ve belirlenen aidatı ödemeleri
zorunludur.
(5) OSBÜK’ün merkezi Ankara’dadır.
(6) OSBÜK’e, tüzel kişiliğini kazanmış OSB’ler dışında hiçbir kuruluş üye olamaz.
(7) OSB Üst Kuruluşu, aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Genel sekreterlik.
(8) Organ üyeleri 4 yıl için seçilir. Herhangi bir nedenle boşalma halinde sıradaki yedek üye
geçerek kalan süreyi tamamlar.
Genel kurul
MADDE 83 –( 1) OSBÜK genelk urulunda, OSB’leri temsil edecek üye sayıları,
OSB’lerin büyüklüklerine göre;
a) 100 hektara kadar 1,
b) 101-250 hektara kadar 2,
c) 251-500 hektara kadar 3,
ç) 501-750 hektara kadar 4,
d) 751-1000 hektara kadar 5,
e) 1001-1500 hektara kadar 6,
f) 1501-2000 hektara kadar 7,
g) 2001 ve üzeri hektara kadar 8,
kişi olmak üzere müteşebbis heyet, yönetim kurulu veya genel kurul üyeleri arasından
seçilir. Aynı seçimde asıl üye kadar yedek üye de seçilir. Yedek üyeler kalan süreyi tamamlar.
(2) Genel kurul, OSB temsilcilerinin katılımıyla, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde
toplanır.
(3) Olağan genel kurul, her yıl mali, dört yılda bir seçimli olmak üzere (Değişik ibare:RG-
3/7/2020-31174) yıl içinde yapılır.
(4) Olağanüstü genel kurul; OSBÜK işleri, kanun, yönetmelik ve OSBÜK protokolü
hükümlerinin gerektirdiği durumlarda çağrı ile toplanır.
(5) Genel kurul, OSBÜK’ün bulunduğu yerde toplanır.
(6) Genel kurul tarihi ile yeri ve gündemi, toplantıdan en az 30 gün önce Bakanlığa yazılı
olarak bildirilir.
Genel kurul toplantısına çağrıya yetkili organlar
MADDE 84 – (1) Genel kurul, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır.
(2) Gerekli hallerde çağrı, denetim kurulu ya da Bakanlık tarafından da yapılabilir.
(3) Ayrıca, otuz üyeden az olmamak şartıyla, toplam üye sayısının en az 1/4’ünün isteği
halinde, genel kurul 10 gün içinde yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Bu başvuru,
müştereken ve noter tebligatı ile yapılır.
(4) Yönetim kurulunca bu isteğin zamanında yerine getirilmemesi ve sırasıyla denetim
kurulu ve yukarıdaki şekilde yapılan başvurulardan bir sonuç alınmaması halinde, istek sahipleri
Bakanlığa başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilir. Bakanlık, isteklilerin
talebini dikkate alarak gündemi, genel kurul toplantısına çağrılacak üyelerin listesini ve toplantı için
yapılacak giderleri karşılayacak tarafı tespit eder.
Genel kurul çağrısının şekli
MADDE 85 –( 1) Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; (Değişik ibare:RG-
16/4/2020-31101) kayıtlı elektronik posta sistemi, iadeli taahhütlü mektup veya imza karşılığı
yapılır.
(2) Çağrı, toplantı gününden en az 15 gün önce yapılır. Toplantının yerini, gününü, saatini ve
gündem maddelerini içeren çağrı ile birlikte; yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları, bilanço,
gelir-gider veya kâr/zarar hesabı, tahmini bütçe ve çalışma programı ile uygun görülen diğer bilgi
ve belgeler gönderilir. Bu belgelerin bir sureti genel kurul toplantısında hazır bulundurulur.
(3) (Mülga:RG-6/8/2019-30854)
(4) Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.
Toplantının yapılmaması
MADDE 86 – (1) Aşağıdaki hallerde genel kurul toplantısı yapılamaz:
a) 85 inci maddede bulunan hususların yerine getirilmemesi,
b) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinden en az birer kişinin hazır bulunmaması.
(2) Ancak; üyelerin tamamının hazır bulunması ve itirazın olmaması halinde, genel kurul
toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak şartıyla, toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere
uyulmamış olsa da toplantı yapılabilir.
(3) Mahkeme kararı ve Bakanlığın çağrısı ile yapılan genel kurul toplantılarında (b)
bendinde öngörülen koşul aranmaz.
Bakanlık temsilcisi
MADDE 87 –( 1) Olağan ve olağanüstü genel kurulda, Bakanlığı temsilen en az bir
temsilci bulundurulur.
(2) Bakanlık temsilcisi, toplantının kanun, bu Yönetmelik ve OSB Üst Kuruluş Protokolüne
uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler; toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren
belgeler ile üyeler cetveli ve toplantı tutanağının bir örneğini imzalayarak Bakanlığa gönderir.
Genel kurul gündemi
MADDE 88 –( 1) Genel kurul toplantısı, Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda
usulüne uygun başvurunun ve bu Yönetmeliğe uygun işlem yapıldığının tespiti ile toplantı karar
yeter sayısının sağlanması üzerine, çağrıyı yapan organca yetkili kılınan kişiler tarafından açılır.
Daha sonra bir divan başkanı ve başkan vekili ile yeterli sayıda katip üye ve gerektiği takdirde oy
toplayıcı seçilir.
(2) Divan başkanı ve üyelerinin, üyeler arasından seçilmesi şarttır.
(3) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Açılış ve divan başkanlığının seçimi, divan başkanlığına toplantı tutanaklarını imzalama
yetkisinin verilmesi,
b) Yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
c) Bilançonun ve gelir-gider tablosunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
ç) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası,
d) Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi,
e) Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
f) OSB’lerin ortak sorunlarının görüşülmesi,
g) Konunun gündeme açıkça yazılması kaydıyla gerekli görülen diğer hususların
görüşülmesi.
(4) Olağanüstü genel kurul gündemi, çağrının amacına göre tayin ve tespit olunur.
(5) Üye sayısının en az 1/4’ü tarafından genel kurul toplantı tarihinden en az 10 gün önce
müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek seçimlerin yenilenmesi ile diğer hususlar gündeme
konulur.
(6) Gündemde olmayan hususlar görüşülmez. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az
1/4’ünün divan başkanlığının seçilmesini takiben, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden
önce yazılı teklifte bulunmaları halinde;
a) Hesap tetkik komisyonunun seçilmesi,
b) Bilanço incelemesinin ve ibrasının geriye bırakılması,
c) Genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması,
ç) Kanun, yönetmelik, OSBÜKp rotokolü ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına
aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali,
d) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi,
ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır.
(7) Ayrıca, üyelerin tamamının hazır bulunması ve hiçbirinin itiraz etmemesi halinde,
gündeme konu ilave edilebilir.
(8) Genel kurul toplantılarının geçerli olması için, üyeler tarafından yapılan seçimler ve
alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Genel kurulda alınan kararlara muhalif olanlar
muhalefetlerini gerekçesi ile birlikle bu tutanağa geçirtir. Bu tutanakta, toplantıya katılanların sayısı
ile kullanılan oy sayısı ayrıca gösterilir.
(9) Genel kurul tutanağı, divan başkanı, üyeleri ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
(10) Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile üyeler cetveli ve
genel kurul tutanağı, toplantı tarihinden itibaren 15 gün süreyle OSB Üst Kuruluşununf aaliyet
gösterdiği binada ilan edilir. İlan süresinin bitiminde askı ilan tutanağının bir nüshası Bakanlığa
gönderilir.
Toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 89 –( 1) Yönetim kurulu, her genel kurul toplantısından önce tüm üyelerin isim
ve temsil ettikleri OSB adı ve ikametgâhları ile imzalanacak yerleri gösterir bir üyeler cetveli
hazırlamakla yükümlüdür.
(2) Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuları görüşebilmesi için üyelerin en az
yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda yeterli katılımcının
bulunmaması halinde yapılacak ikinci toplantıda nisap aranmaz. Toplantılar arasındaki süre on beş
günden az, otuz günden fazla olamaz.
(3) Genel kurulda kararlar, üyeler cetvelinde imzası bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile
alınır.
Genel kurulda oy hakkı ve temsil
MADDE 90 – (1) OSB’ler, OSBÜK genel kurulunda, 83 üncü maddede belirtildiği şekilde
seçilen üyeler vasıtasıyla temsil edilir. Her temsilcinin bir oy hakkı vardır.
(2) Genel kurulda oylamalar, el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak genel kurula katılanların
salt çoğunluğunun karar vermesi halinde, herhangi bir konuda gizli oylamaya başvurulur. Birden
fazla aday olması halinde seçimler, hücre ve sandık kullanılarak gizli oy ve açık tasnif usulü ile
yapılır.
Organların ibra edilmemesi
MADDE 91 –( 1) Yönetim veya denetim kurulu üyelerinin ibra edilmemesi halinde, görev
süreleri sona ermiş sayılır ve gündeme seçim ilave edilmiş sayılarak bu kurulların yeniden seçimi
yapılır. İbra edilmeyen yönetim veya denetim kurulu üyeleri, bu organlara aynı genel kurulda
tekrar seçilemezler.
(2) Ayrıca, ibra edilmemeye mesnet teşkil eden hususların incelenmesi amacıyla hesap
tetkik komisyonu oluşturulur veya yeni seçilecek denetim kurulu, hesap tetkik komisyonu olarak
görevlendirilir. Hesap tetkik komisyonu, raporunu en geç 3 ay içinde yapılacak olağanüstü genel
kurulda üyelerin bilgi ve onayına sunar.
(3) Söz konusu raporun bir nüshası ibra edilmeyen yönetim veya denetim kurullarına
verilerek savunma hakkı sağlanır.
(4) İbra edilmeyen yönetim veya denetim kurulu üyeleri aleyhine hukuki sorumluluk davası
açılabilmesi için, bu konuda genel kurulda karar verilmiş olması gerekir. Hesap tetkik
komisyonunun raporunda konusu suç teşkil eden bir tespitin yapılması halinde, denetim kurulu,
genel kurul karar tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunur.
Genel kurul kararlarının iptali
MADDE 92 –( 1) Aşağıda yazılı kişiler, kanun, bu Yönetmelik ve OSB Üst Kuruluş
Protokolünde belirtilen hususlar ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla genel kurul kararları
aleyhine, toplantıyı izleyen günden başlamak üzere 30 gün içinde ilgili mahkemeye başvurabilir:
a) Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif kalarak durumu tutanağa geçirten, oyunu
kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen, toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını
veya gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini, genel kurul toplantısına katılmaya yetkili
olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden üyeler,
b) Yönetim kurulu,
c) Kararların yerine getirilmesi yönetim ve/veya denetim kurulu üyelerinin şahsi
sorumluluklarını gerektirdiği takdirde, bunların her biri.
(2) İptal davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, yönetim kurulu tarafından usulen
ilan olunur.
(3) Genel kurul kararının iptali, bütün üyeler için hüküm ifade eder. İptal kararının
kesinleşmesi halinde, bu husustaki ilam, OSB Üst Kuruluşunda 5 gün süreyle ilan edilir vea skı
süresinin sonunda Bakanlık arşivindeki toplantı tutanaklarının düzeltilmesi amacıyla Bakanlığa
gönderilir.
Genel kurulun görevleri
MADDE 93 – (1) Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) OSB’lerin ortak sorunlarının çözümü ve kendi aralarındaki yardımlaşmanın esaslarını
belirlemek, OSB’lere idari ve teknik destek verilmesi ve benzeri konularda iyileştirici önlemleri
almak,
b) Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek, gerektiğinde azletmek, ibra edilip
edilmeyecekleri konusunda karar vermek,
c) Bilanço ve diğer mali tabloları görüşerek karara bağlamak,
ç) Yönetim kurulunca teklif edilecek bütçeyi görüşmek, aynen ya da değiştirerek kabul
etmek, kayıt ücreti ve üyelerden tahsil edilecek aidat ve benzeri ödemelerin miktarlarını, ödeme
şekil ve esaslarını, gecikme halinde uygulanacak gecikme faizi oranını, yönetim ve denetim kurulu
üyelerine ödenecek aylık ücret veya huzur hakkı ile yolluk miktar ve esaslarını belirlemek,
d) Taşınır ve taşınmaz mallar ile tesis alımı, satımı, kurulması, yaptırılması ve benzeri
konularda karar almak, bu amaçla yönetim kuruluna yetki vermek, yönetim kurulunun bu
konulardaki yetkilerinin sınırlarını belirlemek,
e) OSB Üst Kuruluş Protokolüh ükümlerinin değiştirilmesine karar vermek ve Bakanlığın
onayına sunulması için yönetim kuruluna yetki vermek,
f) Genel sekreterlik teşkilat şemasını ve personel pozisyonlarını onaylamak.
(2) Genel kurul, OSB Üst Kuruluşunun görev ve amaçlarına uygun her türlü konuyu
görüşerek karara bağlayabilir.
Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 94 –( 1) Yönetim kurulu, genel kurulun OSBÜK üyeleri arasından seçeceği
(Değişik ibare:RG-6/8/2019-30854) on beş asıl ve (Değişik ibare:RG-6/8/2019-30854) on
beş yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin her biri farklı OSB’lerden
seçilir. OSBÜK temsilcisi vasfını taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin
üyelikleri kendiliğinden sona erer.
(2) Yönetim kurulu, 93 üncü maddede belirtilen genel kurulun tüm görevlerine ilişkin iş ve
işlemleri yürütmekle görevlidir.
(3) Yönetim kurulu gerekli hallerde yetkilerinden bir kısmını başkan veya başkan vekiline,
üyelerinden birine, birkaçına veya genel sekreterliğe devredebilir. Yetki devri, yönetim kurulunun
sorumluluğunu kaldırmaz.
(4) Yönetim kurulu yapacağı ilk toplantıda, kendi içinden bir başkan ve iki başkan yardımcısı
seçer. Başkan, görevi başında bulunmadığı sürelerde yardımcılardan birini vekil tayin eder.
(5) OSBÜK, yönetim kurulub aşkanı veya başkan vekili tarafından temsil edilir. OSBÜK’ü
ilzam edici her türlü işlem ve yazılar yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili ile birlikte bir
yönetim kurulu üyesi veya genel sekreter tarafından imzalanır. (E k cümleler:RG-27/5/2021-
31493) Yönetim kurulu tarafından belirlenen temsil ve ilzama yetkili üyelerin işlem yapma yetkisi,
yetki belgesinin Bakanlık tarafından onaylanması ile yürürlüğe girer. Yetki belgesi, 4 yıl süre için
geçerlidir ancak temsil ve ilzama yetkili üyelerde değişiklik olması halinde en geç 15 gün içinde
Bakanlığa bildirilerek yenilenir. Yenilenen yetki belgesi onaylandığı tarihten itibaren kalan süre için
geçerlidir.
(6) Yönetim kurulu toplantıları, başkan veya başkan vekili başkanlığında salt çoğunluk ile ve
e n az ayda bir defa yapılır. Geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapılan üç toplantıya veya
mazereti olsa dahi 6 ay içinde yapılan toplantıların en az yarısına katılmayan üyeler çekilmiş
sayılır.
(7) Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın
oyuna itibar edilir.
(8) Yönetim kurulu tüm işlem ve eylemlerinde basiretli biçimde hareket eder ve
OSBÜK’ün yönetiminde gereklit itizliği gösterir. Üyeler, kendi kusurlarından doğan zararlardan
sorumludur.
Denetim kurulu ve görevleri
MADDE 95 –( 1) Denetim kurulu, genel kurulun OSBÜK üyeleri arasından seçeceği iki
asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu asıl ve yedek üyeleri farklı OSB’lerden seçilir.
OSBÜK temsilcisi vasfını taşımadıkları halde seçilenler ile sonradank aybedenlerin üyelikleri
kendiliğinden sona erer.
(2) Denetim kurulu OSB Üst Kuruluşu faaliyeti ile ilgili olarak denetim işlerini yürütür.
Denetim raporu hazırlayarak genel kurula sunar.
(3) Denetim kurulu, gerektiğinde her ay ve en az üç ayda bir yönetim kurulu ve OSB Üst
Kuruluş teşkilatının işlemlerini ve hesaplar ile varlıkları kontrol ederek ara raporlar düzenler. Tüm
faaliyetler ile yıllık hesapların bütününe ilişkin olarak düzenlenecek rapor, ara raporlar da
eklenmek suretiyle genel kurulun bilgisine sunulur.
(4) Denetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun toplantılarına katılabilir ancak oy
kullanamazlar.
Genel sekreterlik
MADDE 96 –( 1) Genel sekreterlik, genel sekreter ile Yönetmelikle OSBÜK’e verilen
görevleri yerine getirecek yeterli sayı ve nitelikte idari ve teknik personelden oluşur. Genel
sekreterliğin teşkilat şeması, yönetim kurulunun teklifi, Bakanlığın uygun görüşü ve genel kurulun
onayı ile oluşur ve değişir. Teşkilat şemasında; teknik ve idari birimler, görevlendirilecek
personelin sayısı, nitelikleri ve pozisyonları yer alır.
(2) Genel sekreter; lisans eğitimi veren veya denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından
onaylanan üniversitelerden mezun olması, en az 10 yıllık iş tecrübesine sahip olması ve
Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendinde aranan şartları taşıması koşuluyla,
OSBÜK Yönetim Kurulu tarafından atanır ve aynı şekilde görevden alınır.
(3) Genel sekreterlik, yönetim kurulu kararları ve talimatları doğrultusunda OSBÜK’ün
sevk ve idaresini yürütmek ve diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.
(4) OSBÜK teşkilat şemasınag öre görevlendirilen personel, yönetim kurulunun teklifi ve
genel kurulun onayı ile belirlenir.
(5) Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının sekretarya görevini genel sekreterlik
yürütür.OSB Üst Kuruluşunun gelirleri
MADDE 97 – (1) OSB Üst Kuruluşunun gelirleri şunlardır:
a) Kayıt ücreti,
b) Aidat,
c) Bağışlar,
ç) Kira, hizmet, faiz ve benzeri gelirler,
d) Gecikme faizleri,
e) İlan ve reklam gelirleri,
f) Diğer gelirler.
( 2) (Değişik:RG-16/4/2020-31101) OSB Üst Kuruluşunda, pay defteri hariç olmak
üzere, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda anonim şirket için öngörülen
defterler tutulur. Bakanlık, tutulacak defterlerle kullanılacak belgelere ve bunların düzenlenme
esas ve şekillerine ilişkin zorunluluklar getirebilir.
(3) Defter ve belge düzenine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Yönetim Kurulu ve
Yönetim Kurulunun yetki vereceği görevlilerin müşterek sorumluluğundadır.
(4) OSB Üst Kuruluşunun hert ürlü hesap ve işlemleri yıllık olarak yeminli mali müşavire
inceletilir. İnceleme raporları mart ayı sonuna kadar OSB Üst Kuruluşu ve Bakanlığa eşz amanlı
olarak gönderilir.
Bakanlık denetimi ve sorumluluk
MADDE 98 –( 1) OSBÜKo rgan üyeleri ile personeli, Bakanlığın talebi üzerine her türlü
belge, defter, kayıt ve bilgileri ibraz etmek ve örneklerini noksansız, istenilen süre içerisinde ve
gerçeğe uygun olarak vermek, para ve para hükmündeki evrakı göstermek, bunların sayılmasına
ve incelenmesine yardımcı olmak, yazılı bilgi taleplerini karşılamak, denetimde her türlü yardım ve
kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
(2) OSBÜK organ üyeleri ilep ersoneli, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan
sorumludurlar. Bunlar, para ve para hükmündeki evrak ve senetler ile bilanço, tutanak, rapor,
defter ve belgeler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılırlar.
(3) Üyeler, genel sekreter ve diğer personel görevleri sona erse dahi, görevleri sırasında
öğrendikleri ticaret veya işletme sırlarını saklamakla yükümlüdür.
(4) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen OSBÜK organ üyeleri,
beşbin Türk Lirası idari para cezasıyla, kamu görevlisi olanlar ilgili mevzuat hükümlerine göre
cezalandırılır. Bu madde kapsamındaki idari para cezaları, Bakanlıkça verilir. Verilen idari para
cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.
(5) OSBÜK organ üyeleri ilep ersoneli, Bakanlıkça yapılan denetim sonucunda verilen
talimatlara ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin alınan tedbirlere uymak zorundadır. Görevleriyle
ilgili suçlamalardan dolayı haklarında soruşturmaya başlanan OSBÜK organü yeleri ile personeli
Bakanlık tarafından tedbiren üç aya kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir.
(6) Gerektiğinde bu süre üç ayı geçmemek üzere bir defaya mahsus uzatılabilir. Ağır cezayı
gerektiren bir fiilden veya görevleriyle ilgili suçlamalardan dolayı hakkında kovuşturmaya
başlananlara ilişkin olarak Bakanlık tarafından yargılama sonuçlanıncaya kadar mahkemeden
görevden uzaklaştırma kararı istenebilir. Bu madde kapsamında görevden uzaklaştırılan personel,
denetim sırasında veya denetimin tamamlanmasından sonra Bakanlık kararıyla veya haklarında
kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ya da mahkûmiyetlerine karar verilmediği takdirde,
varsa kalan görev sürelerini tamamlamak üzere görevlerine dönerler.
(7) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini Bakanlığın yazılı uyarısına rağmen yerine
getirmeyen OSBÜK organü yelerinin görevlerine son verilmesine, Bakanlığın istemi üzerine
mahkemece karar verilir. Yargılama, basit yargılama usulüne göre yapılır.
ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
OSB’lerde sanayi siteleri
MADDE 99 –( 1) OSB; katılımcıların ödemesi gereken arsa ve alt yapı katılım payları, su,
elektrik, doğalgaz, arıtma tesisi ve benzeri tüketim bedelleri, işletme ve yönetim aidatları ve
bunların gecikme cezalarını kooperatif ve/veya site yönetimlerinden, katılımcıların aczi veya organ
oluşturamaması nedeniyle tahsil edemediği hallerde ise alacağı hizmetin kullanım oranlarına göre iş
yeri sahiplerinden talep ve tahsil eder.
OSB’lerin gayrimenkul yatırım ortaklığı kurması
MADDE 100 –( 1) OSB tüzel kişiliği, müteşebbis heyet veya genel kurul tarafından karar
alınması halinde 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu
maddelerine göre, yönetim kontrolü ve hisse çoğunluğu kendisinde olmak ve münhasıran
OSB’lerde faaliyet göstermek şartıyla gayrimenkul yatırım ortaklıkları kurabilir. Bu husus, kurucu
ortağı OSB tüzel kişiliği olan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ana sözleşmesinde belirtilir.
(2) Bu ortaklıklar; kuruluşuna ve kurucularına, yatırım ortaklığı statüsünden çıkmalarına,
asgari halka açıklık oranına, faaliyet esaslarına, türlerine ve pay devirlerine, izahnameye ve
izahnamenin yayımlanmasına, portföyünde bulunan varlıkların ve hakların değerlemesine ve
varlıkların saklanmasına, gayrimenkul değerleme kuruluşlarının belirlenmesine, portföy
sınırlamalarına, yönetim ilkelerine, sermaye artırımlarına ve azaltımlarına, imtiyazlı pay ihracına,
kâr dağıtımına ve paylarını geri almalarına, tasfiye ve sona ermelerine ilişkin usul ve esaslar ile
diğer yükümlülükler bakımından Sermaye Piyasası Kurulunun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına
ilişkin düzenlemelerine tabidir.
(3) Bu ortaklıkların ana sözleşmesi, asgari olarak Sermaye Piyasası Kurulunun resmi
internet sitesinde yayımlanan gayrimenkul yatırım ortaklığı esas sözleşme örneğinde yer verilen
unsurları içerecek şekilde hazırlanır.
(4) Bu ortaklıklar, OSB’lerdeki parsellerin üst yapılı veya üst yapısız satışı, kiralanması ve
üst hakkı kurulması konularında fiyat belirlerken gayrimenkul değerleme kuruluşlarınca tespit
edilen ekspertiz değerini esas alırlar. Ekspertiz değerinin kullanılmasına ilişkin Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri saklıdır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 101 –( 1) 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Kapsam dışı tesisler
GEÇİCİ MADDE 1 –( 1 ) 1/4/2002 tarihinden önce OSB’lerde kurulmuş, bu
Yönetmeliğin 54 üncü maddesinde belirtilen konularda faaliyet gösteren tesisler bu kapsama dahil
değildir.Faaliyette bulunan atıksu arıtma tesisleri yatırımına katılım bedeli
GEÇİCİ MADDE 2 –(1 ) 1/4/2002 tarihinden önce inşa edilerek faaliyete geçmiş atıksu
arıtma tesisine sahip OSB’lerde, Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin arıtma tesisi yatırımına katılım
bedeli ile ilgili hükmü uygulanmaz.
Islah OSB’ler
GEÇİCİ MADDE 3 –(1 ) Islah OSB başvuruları, 1/7/2018 tarihine kadar gerçek veya
tüzel kişiler tarafından, gerekçe raporu ile birlikte ıslah OSB olarak değerlendirilmek üzere
taşınmazların bulunduğu ilin valiliğine yapılır. Başvuru süresi, Bakanlıkça yapılacak değerlendirme
neticesinde bir defaya mahsus olmak üzere Cumhurbaşkanınca bir yıl daha uzatılabilir.
(2) Başvurunun ıslah komisyonunca değerlendirmeye alınabilmesi için;
a) Talep edilen alanın, altyapı ve yönetim beraberliğinin sağlanabileceği şekilde
bütünlüğünün olması ya da mevcut bir OSB’nin bitişiğinde yer alması halinde OSB’nin uygunluk
görüşünün bulunması,
b) OSB organlarını oluşturmaya yetecek katılımcı sayısının sağlanması,
c) Önerilen ıslah OSB alanında bulunan sanayi parsellerinin ayrık nizamda, mer’i plana göre
yapılaşmış ve yapı kullanma izin belgelerini almış olması, bu alan içinde münferit olarak yapı
kullanma izin belgesi olmayan sanayi tesislerinin mevcut olması halinde ise bu tesis sahiplerinin,
ıslah süresi içerisinde yasal yükümlülüklerini yerine getireceğini taahhüt etmesi,
ç) Önerilen ıslah OSB alanında bulunan toplam parsellerin en az 1/3’ünde üretim veya
inşaata başlanmış olması ve en az 1/3’ünün mülkiyetinin de sanayi tesisi kurmak üzere sanayicide
olması,
d) Islah OSB alanının en az %8’inin ortak kullanım alanlarına ayrılabilecek nitelikte olması,
e) Önerilen alan içinde Kanunun geçici 13 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce
kurulu bulunan tesisler hariç, OSB’de kurulamayacak tesislerin bulunmaması,
f) Önerilen alan içindeki tesis maliklerinin ıslah OSB içerisine dâhil edilmeye yönelik talep
yazıları, alanın hâlihazır durum bilgisi ve mülkiyet belgeleri, jeolojik ve jeoteknik etüt raporları, ilgili
kurumca tasdikli mer’i imar planları, yapılara ilişkin yapı kullanma izin belgeleri, mevcut durumda
karşılaşılan sorunlar ile alanın ıslah OSB talep gerekçeleri, ıslah için planlanacak tüm faaliyetlere
ilişkin insan sağlığı, çevre ve ekonomik getirilerin de yer alacağı ön fizibilite ile finansman
koşullarının etüdü gibi bilgi, belge ve raporların değerlendirmesi neticesinde oluşan gerekçe
raporunun ve eklerinin, ihtisas ıslah OSB’lerde bu belgelere ilaveten alanın ÇED raporlarının da
sunulmuş olması,
şartları aranır. Mevcut OSB’ler ile birleşecek ıslah OSB başvurularında (b) fıkrasındaki şart
aranmaz. Bu projelerde katılım sağlanacak OSB’deki ortak kullanım alanı oranının birleşecek alan
da dikkate alındığında %8’in altına inmemesi kaydıyla (d) fıkrasındaki şart aranmaz.
(3) Başvuruya istinaden valilik, gerekçe raporunun başvuru koşullarına uygun olup
olmadığını inceler. Başvurunun gerekli şartları taşıdığının tespiti halinde inceleme raporu ile birlikte
konuyu ıslah komisyonuna sevk eder.
(4) Islah komisyonu; vali başkanlığında, önerilen alanın belediye sınırları veya mücavir alan
sınırları içerisinde olması halinde; ilgili belediyelerin başkan veya başkan yardımcısı, il özel idaresi
genel sekreteri, il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı veya
Yatırım İzleme Müdürü ildeki en az bir üniversitenin rektör veya rektör yardımcısı, tarım ve orman
işleri ile karayolları bölge müdür veya bölge müdür yardımcıları, sanayi ve teknoloji, çevre ve
şehircilik, tarım ve orman, kültür ve turizm ve sağlık il müdürleri, mevcudiyet durumuna göre varsa
sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odası yönetim kurulu başkanı veya
başkan vekili ile ilde yer alan ve valilikçe uygun görülen bir OSB’nin yönetim kurulu başkanı veya
başkan vekilinin komisyona daimi üye olarak katılımıyla oluşur. Alanın özelliğine göre ihtiyaç
olması halinde vali, diğer kurum ve kuruluş temsilcilerini de komisyona dâhil eder. Islah
komisyonunun çalışma usul ve esasları ile süresi valilikçe belirlenir.
(5) Kurulacak ıslah OSB’nin birden fazla ilin sınırları içerisinde kalması halinde ıslah
komisyonu, en büyük alanın bulunduğu il valisi başkanlığında ve o ilin ıslah komisyonu üyelerinin
katılımıyla oluşturulur.
(6) Islah komisyonu tarafından talep değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde alana ilişkin
ıslah şartları ve iki yılı geçmemek üzere süresi belirlenir. Bu süre, mücbir sebepler haricinde hiçbir
surette uzatılmaz. Islah komisyonu kararlarını oybirliği ile alır. Oybirliğinin sağlanamadığı
durumlarda başvuru dosyası nihai karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir. Kararlar başvuru
sahiplerine ıslah komisyonunca tebliğ edilir. Tesis malikleri, ıslah komisyonunun belirlediği ıslah
şartlarını süresi içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür.
(7) Islah şartlarını yerine getiremeyen tesisler ıslah OSB sınırları dışında bırakılır.
(8) Valilik, ıslah komisyonu kararının alınmasını müteakip gerekçe raporu, inceleme raporu
ve ıslah komisyonu kararından oluşan başvuru dosyasını Bakanlığa gönderir. İnceleme sırasında,
ihtiyaç görülmesi halinde Bakanlıkça ek bilgi ve belgeler istenebilir.
(9) Bakanlık tarafından OSB yer seçimi komisyonu üyesi kurum ve kuruluşlara, alanın
özelliklerini içerir bilgi ve paftalar yeterli süre verilerek gönderilir. Kurum ve kuruluşları adına
yetki ve görev alanlarına giren konularda nihai görüş vermek üzere belirlenen tarih ve yerde
toplanacak komisyona temsilcilerini göndermeleri istenir. Komisyon sonrası konuya ilişkin görüş
ve öneriler en geç otuz gün içinde bildirilir. Bu süre içerisinde görüşünü bildirmeyen kurum ve
kuruluşların görüşü, Bakanlık tarafından olumlu kabul edilir ve kurumlardan gelen görüş ve
öneriler doğrultusunda oy birliği ile belirlenen OSB sınırları kesinleştirilir. Oy birliği sağlanamaması
durumunda OSB Yer Seçimi Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça karar verilir.
(10) Islah OSB, ıslah komisyonu tarafından belirlenen ıslah şartları ve süresinin kayıtlı
olduğu kuruluş protokolünün Bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydı ile tüzel kişilik kazanır.
(11) Tüzel kişilik kazanan ıslah OSB’lerde, tüm izin ve ruhsat işlemleri, ıslah çalışmaları
tamamlanıncaya kadar genel mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Islah şartlarının gerçekleşmesi,
ıslah komisyonunca izlenir ve altı aylık periyotlarda Bakanlığa raporlanır. Bakanlık gerekli gördüğü
takdirde veya şikâyet üzerine, ıslah şartlarının yerine getirilip getirilmediğini yerinde yapacağı
incelemelerle de kontrol eder.
(12) Başvuru tarihinden itibaren süresi içerisinde ıslah edilerek OSB tüzel kişiliğini
kazanamayanların işlemleri Bakanlıkça resen sonlandırılır ve OSB niteliklerini kaybederek, sicilden
terkin edilir.
GEÇİCİ MADDE 4 –(1 ) Kanunun yayımlandığı tarihten önce yapılan tahsis ve/veya
kazanılmış haklarla ilgili olarak; katılımcının arsa tahsislerinin iptalinde iade edilecek arsa bedeli;
müteşebbis heyet/genel kurulca karara bağlanmak şartıyla yılı kanuni faiz oranları ile belirlenen
arsa bedelinden az, yılı parsel OSB tahsis bedelinden fazla olmamak üzere OSB tarafından
belirlenerek ödenir.
GEÇİCİ MADDE 5 –( 1 ) 1/7/2017 tarihinden önce Kanunun 15 inci maddesi
çerçevesinde kredi alacaklısı kuruluşun mülkiyetine geçen taşınmazların, en geç 1/7/2019 tarihine
kadar satılamaması veya kiraya verilememesi hâllerinde, OSB’nin başvurusu üzerine ilgili
mahkeme tarafından belirlenecek bilirkişi marifetiyle tespit edilen taşınmaz bedeli, kredi alacaklısı
kuruluş hesabına yatırılarak taşınmaz, OSB adına tescil edilir. Bakanlık, OSB tarafından talep
edilmesi durumunda, bu maddenin uygulanması kapsamında ortaya çıkacak taşınmaza ilişkin
edinim masraflarının tamamına kadar olan kısmını kredilendirebilir.
GEÇİÇİ MADDE 6 –(1 ) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı ruhsatını
almış olup, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen
sürelerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan ve arsa tahsisleri iptal edilmeyen katılımcılar için
bu süreler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren katılımcının 3 ay içinde OSB
yönetimine başvurması ile yeniden başlar. Ayrıca OSB tüzel kişiliği en geç 1 ay içinde bu
durumdaki tüm katılımcılarını bu konuda bilgilendirmek zorundadır.
OSBÜK yönetim kurulu asıl üye sayısının tamamlanması
GEÇİCİ MADDE 7 – (Ek:RG-6/8/2019-30854)
(1) 94 üncü maddede yapılan değişiklikler gereğince, mevcut OSBÜK yönetim kurulunun
üye sayısı, sırasıyla yedek üyelerden tamamlanır.
Tür değişikliği
GEÇİCİ MADDE 8 – (Ek:RG-16/4/2020-31101)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 5 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen
şekilde yapılan OSB tür değişiklikleri geçerliliğini korur.
Yardım ve bağışlar
GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek:RG-16/4/2020-31101)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce OSB’ler tarafından yapılmış olan yardım ve
bağışlar 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (cc) bendine göre yapılmış sayılır.
İmza sirkülerinin geçerlilik süresi
GEÇİCİ MADDE 10 – (Ek:RG-27/5/2021-31493)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış olan imza sirküleri, temsil ve ilzama
yetkili üyelerin görevleri bitinceye kadar bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin yedinci fıkrası ve 94
üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre alınan yetki belgesi yerine geçer.
Yürürlük
MADDE 102 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 103 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
(1) 16/4/2020 tarihli ve 31101 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan değişiklikle
maddeye altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere yedinci fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra
buna göre teselsül ettirilmiştir.
(2) 16/4/2020 tarihli ve 31101 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan değişiklikle
maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna
göre teselsül ettirilmiştir.
Ekleri için tıklayınız.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/2/2019 30674
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî
Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 6/8/2019 30854
2. 16/4/2020 31101
3. 3/7/2020 31174
4. 22/10/2020 31282
5. 7/4/2021 31447
6. 27/5/2021 31493


Mevzuat